W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Ogłoszenie GOPS o naborze na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
Tel.  54 230 53 47

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku ogłasza otwarty  i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Stanowisko – pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włocławku w wymiarze 1 etatu

1.  Niezbędne wymagania kandydatów:

a)  wykształcenie zgodne z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:
- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, lub
- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, lub
- dyplom ukończenia do dnia 31 grudnia 2013 r. studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, lub
- dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej na uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

b)  posiada obywatelstwo polskie; 

c)  posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

d)  posiada pełną zdolności do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

e)  nie jest karany/a za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

f)   nieposzlakowana opinia;

g)  znajomość ustawy o pomocy społecznej i przepisów wykonawczych, w tym rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz kontraktu socjalnego.

2.  Wymagania dodatkowe:  

a)  doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej;

b)  znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;

c)  łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w zespole,

d)  odporność na stres, odpowiedzialność, asertywność, rzetelność, systematyczność, komunikatywność i otwartość 

e)  prawo jazdy kat. B 

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)  praca socjalna ;

b)  dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

c)  udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej – skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

d)  pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy;

e)  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

f)   praca ze środowiskiem lokalnym przy współdziałaniu z organizacjami i społecznościami lokalnymi;

g)  udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych oraz informowanie o dostępnych formach pomocy;

h)  współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

i)    inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

j)    współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

k)  zawieranie kontraktów z klientami Ośrodka, bieżące monitorowanie realizacji kontraktów oraz egzekwowanie zawartych ustaleń;

l)    współpraca z asystentem rodziny w zakresie realizacji zadań dotyczących wspierania rodzin;

m)   udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej i grupach diagnostyczno- pomocowych;

n)  obsługa systemów informatycznych do realizacji w/w świadczeń.

4.  Informacje dodatkowe: 

a)  czas pracy: pełny wymiar – umowa o pracę zawarta na czas określony, z możliwością przedłużenia zatrudnienia, 

b)  przewidywany termin zatrudnienia: od 10 czerwca 2024 roku

c)  praca związana z kontaktami z podopiecznymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku zarówno w budynku ośrodka, jak i w środowisku. 

5.  Wymagane dokumenty:

- życiorys ( CV ) własnoręcznie podpisany;

- list motywacyjny – własnoręcznie podpisany;

- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( załącznik 1 );

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

- kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych ( certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy );

- kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia;

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na danym stanowisku.

6.  Postępowanie rekrutacyjne: 

Nabór zostanie przeprowadzony w II etapach postępowania rekrutacyjnego:

- Etap I: Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej;

- Etap II: Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku, ul. Królewiecka 7 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

7. Termin i sposób składania ofert: 

Dokumenty ( w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Pracownika Socjalnego” ) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek, lub pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku, ul. Królewiecka 7 w terminie do 31.05.2024 do godz.14.00 ( o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka lub data ich złożenia w Ośrodku ). Można również złożyć dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP. Aplikacje niekompletne lub, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.  

Kierownik GOPS Włocławek
Elżbieta Grzegórska

 

Załączniki

Powiadom znajomego