Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wystąpienia do RDOŚ w Bydgoszczy oraz PPIS we Włocławku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 
 
RBIiR.6220.1.2012.AK

Obwieszczenie 
Wójta Gminy Włocławek 
w sprawie wystąpienia do RDOŚ w Bydgoszczy oraz PPIS we Włocławku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
  
         Na podstawie art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz.1071  z póź. Zm.) w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku nr 199 poz. 1227) Wójt Gminy Włocławek informuje, że wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z prośbą o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu dla  przedsięwzięcia pn. „Melioracja gruntów rolnych -Kruszyn III”. 
         Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek oraz Urzędu Miasta i Gminy Brześć Kujawski. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (20 marca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (10 kwietnia 2012, 08:35:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1881