Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostki- Mursk – etap I od km 1 + 056 do km 1 + 506 „


O G Ł O S Z E N I E
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT


1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek
tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl
2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) , o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl
4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :.

OBIEKT : Droga gminna

BRANŻA : Drogowa

ADRES INWESTYCJI : Mursk


Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostki- Mursk – etap I od km 1 + 056 do km 1 + 506 „

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka drogi gminnej Mostki- Mursk Gm.Włocławek od I Etap od km 1+056 do km 1506
Powierzchnie:
– jezdnia –1937,4m2,
– zjazdy indywidualne –105,6m2.

Zakres robót ujętych w kosztorysie obejmuje:
1.wykonanie robót przygotowawczych – wycinka z karczowaniem drzew
i krzaków w pasie drogowym, rozbiórka fragmentów nawierzchni
2.wykonanie robót ziemnych –korytowanie pod zjazdy wywiezieniem gruntu, roboty ziemne poprzeczne, obrobienie na czysto skarp nasypów i wykopów,
3.wykonanie podbudowy z kamiennego wapiennego grub. 20cm
4.wykonanie nawierzchni zjazdów gospodarczych – podbudowa z kruszywa kamiennego
grub. 15cm
5.wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego grub. 4cm
6.wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
7.plantowanie wykończeniowe skarp nasypów i wykopów oraz odcinkowe umocnienie skarp i poboczy,
8.wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że wskaże w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom.

5. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej

6. Termin wykonania zamówienia

- rozpoczęcie – 3 dni od dnia zawarcia umowy
- zakończenie – 30.09. 2010 rok

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

7.1.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy , którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadają wiedzę i doświadczenia;
- warunek ten zostanie spełniony , jeśli Wykonawca przedstawi wykaz minimum 2 robót budowlanych w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej niezbędnych do spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentu, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże , iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował przynajmniej : przyczepa skrzyniowa 3,5 tony, samochód samowyładowczy do 5 ton , walec statyczny samojezdny , walce wibracyjny , rozścielacz mas bitumicznych , ciągnik kołowy 74kW/100 KM , przyczepa dłużycowa 10,0 t, spycharka gąsienicowa 74kW/100KM, ). piła do cięcia drzewa – po 1 sztuce
- warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- Kierownik budowy - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi ( kserokopia uprawnień z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U.z 2006 r Nr 156 poz.1118 ze zmianami) prawa budowlanego.
- 1 osoba z uprawnieniami do kierowania ruchem podczas realizacji zamówienia wydanymi przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie musi być to osoba dodatkowa.
- Kierowca – 1 osoba z uprawnieniami
- 2 pracowników fizycznych
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże ,iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł

7.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ.Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana zostanie za wykluczoną, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy Pzp .

7. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , każdy z warunków określonych w pkt 1.1.- 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie .Warunek określony w pkt 3 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie .Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów , które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawcy powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku poprzez wskazanie części zamówienia , jaką powierzy podwykonawcom.

7.4. Zamawiający odrzuca ofertę, która:
1) jest niezgodna z ustawą
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

8. Informacje na temat wadium

1) Oferta winna być zabezpieczona wadium dla zamówienia podstawowego w wysokości 2000,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form:
w pieniądzu : na konto Zamawiającego :
BOŚ 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052 - przed upływem terminu składania ofert Zamawiający udokumentuje wyciągiem z konta potwierdzenie wpłaty wadium przez Wykonawcę.
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach ubezpieczeniowych
-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź zm. ).

2). Sposób przekazania: dołączone w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert.
-Wadium złożone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony warunek. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

3). Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.

4).Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ust 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r z późn. zm )

5).Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach , o których mowa w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r z późn. Zm )

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1).Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana cena oferty 100 %
2). Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych.
3). Oferta ta otrzyma 100 punktów.
4). Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru wymienionego w pkt XV SIWZ :
5). Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

10.Miejsce i termin składania ofert
1).Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek , sekretariat – pokój nr 5 (piętro).
2).Ofertę należy złożyć do dnia 20.07.2010 roku godz. 9.00 .

11. Termin związania ofertą
1). Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3). W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w art. 85 ust 2 , 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r z późn. zm ) .
4) Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy).

12.Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej , na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zamówień
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

15. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawo zamówień publicznych

16. Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska Kierownik Referatu Budownictwa Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37

17. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
18. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2010 roku godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna .
19.Ogłoszenie podlega opublikowaniu poprzez : wywieszenie w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl w dniu 30.06.2010 roku


Włocławek, 30.06.2010 r.

Pobierz Specyfikacje

metryczka


Wytworzył: Referat (30 czerwca 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (30 czerwca 2010, 10:50:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1125