OGŁOSZENIE O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT: Teren Gminy Włocławek


O G Ł O S Z E N I E
O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT


1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek
2. Postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) w trybie przetargu nieograniczonego , którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 5.510.000 euro.
3. tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53
e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl ,www.gmina.wloclawek.pl
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego .
5. Przedmiot zamówienia : „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek ”
ADRES INWESTYCJI : Teren Gminy Włocławek


Zakres dostaw obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano- montażowych 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Włocławek wraz z :
- rozruchem mechanicznym i technologicznym ,
- szkoleniem użytkowników oczyszczalni ścieków w zakresie eksploatacji i prowadzenia książki oczyszczalni oraz dostawa urządzeń oczyszczalni ścieków.

Oznaczenie wg CPV : 45.25.21.27-4, 45.26.26.40-9, 45.23.24.21-9
Wykaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków stanowi załącznik nr 1A do SIWZ.

Wykonanie robót:
Roboty należy wykonać zgodnie z projektem technicznym

a) do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń w I
gatunku, zakupionych u renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość,
o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji
technicznej i przedmiarze robót,
b) występujące w dokumentacji i przedmiarach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są
dla wykonawców wiążące ale winni oni uwzględnić możliwość zapewnienia jednolitej
obsługi technicznej zamontowanych urządzeń,
c) zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do
materiałów określonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że ich parametry
będą odpowiadały parametrom określonym w dokumentacji projektowej,
d) wykonawca składający ofertę na materiały i urządzenia równoważne będzie obowiązany do zapewnienia i udokumentowania ich równoważności,
e) zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy
oraz innych urządzeń określonych w projekcie, wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich
zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości),
f) wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do wykonania robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora
g) koszty związane z realizacją inwestycji : kompleksowa obsługa geodezyjna, zabezpieczenie terenu budowy, utrzymania go w należytym stanie technicznym , oznakowania robót, a także koszt zorganizowania zaplecza budowy ponosi Wykonawca.
h) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia ewentualnych szkód powstałych w czasie realizacji zadania.

Wymogi dotyczące zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków

Osadniki powinny być wykonane jako zbiorniki monolityczne z polietylenu wysokiej gęstości PEHD formowanego metodą rozdmuchu, lub inną metodą wykonania zbiornika w tej samej klasie jakości zapewniającą tym samym nieprzepuszczalność wody, odporność mechaniczną na obciążenie gruntem, dekompresję, uderzenia i odporność na substancje agresywne w ściekach, na zmiany temperatury oraz pełną stabilność w gruncie. Muszą być wyposażone w filtr doczyszczający gwarantujący zatrzymanie zawiesin, charakteryzujący się wysoką skutecznością oczyszczania potwierdzoną badaniami. Osadnik musi posiadać częściowy podział na komory dla wyeliminowania mieszania ścieków w okolicy filtra, oraz łatwo dostępne włazy z pokrywami o konstrukcji zapewniającej wyeliminowanie wydostawania się gazów fermentacyjnych. Osadnik winien posiadać króciec umożliwiający włączenie w instalacje systemu wentylacji. Osadniki powinny spełniać normę PN-EN 12566-1 i być oznaczone znakiem CE natomiast pozostałe elementy oczyszczalni (studzienki itp.) aprobatę techniczną wydaną przez IOŚ.
Studzienki rozdzielcze, studzienki zamykające należy wykonać jako monolityczny cylinder z polietylenu wysokiej gęstości PEHD lub innych materiałów spełniających te same wymogi wytrzymałościowe i eksploatacyjne. .
Urządzenia oczyszczalni ścieków powinny posiadać ważną Aprobatę Techniczną wydaną przez IOŚ w Warszawie, którą w całości należy dołączyć do oferty przetargowej lub inny dokument dopuszczający do stosowania w budownictwie w krajach EU. Osadniki powinny spełniać normę PN-EN 12566-1. Trwałość urządzeń oczyszczalni powinna być objęta min. 10-letnią gwarancją producenta.
Montaż poszczególnych urządzeń winien być zgodny z DTR producenta.

6. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych
7. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert wariantowej
Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska Kierownik Referatu Budownictwa Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37
8.Termin wykonania zamówienia :
- rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy
- zakończenie : 15 październik 2009 r.

9.Opis warunków udziału w postępowaniu :
Wykonawcy winni złożyć:
9.1. ofertę na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
9.2. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 11.000,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form:
w pieniądzu : na konto Zamawiającego :
BOŚ S.A. 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź zm. ).
Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
11.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
- oferowana cena wykonania zamówienia: 100 %.
12.Oferty należy składać w terminie do 06.07.2009 roku do godz 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy , budynek A pok. nr 5 . I piętro przy ul. Królewieckiej 7 we Włocławku.
13. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2009 r godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna .
14.Termin związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert.
15.Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl
16.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.


Włocławek, 12.06.2009 r.

Wyjaśnienia do SIWZ 02

Wyjasnienia do SIWZ 03.doc

Pobierz Plik

metryczka


Wytworzył: Referat (12 czerwca 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (12 czerwca 2009, 09:52:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1393