Przetarg na : Przebudowa drogi gminnej Kruszynek-Świętosław

Ogłoszenie nr 570129-N-2019 z dnia 2019-07-05 r.

Gmina Włocławek: Przebudowa drogi gminnej Kruszynek -Świętosław

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek, krajowy numer identyfikacyjny 91086690400000, ul. Królewiecka  7 , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, , e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, , faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
NieAdres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gmina.wloclawek.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
osobiście, przez posłańca, przez operatora pocztowego
Adres:
Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87 - 800 Włocławek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Kruszynek -Świętosław
Numer referencyjny: RBRiGK.271.2.12.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa „Przebudowa drogi gminnej Kruszynek Świętosław. Przebudowa obejmuje drogę o szer. 5m długości. 992m od km 0+004 do 0+996 na terenie Gminy Włocławek. Droga rozpoczyna się od drogi powiatowej nr 2909C Włocławek-Kruszyn-Choceń i kończy w miejscowości Świętosław i kończy w km 0+996 w miejscu zjazdu z drogi prowadzącej do Zespołu Dworu Parkowego ( rejon świetlicy wiejskiej). 3.3.1. Zakres robót obejmuje m.in.: - wzmocnienie nawierzchni jezdni poprzez ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego i bitumicznej warstwy wyrównawczej, - korektę geometrycznej jezdni, - przebudowę chodników, zjazdów, - budowę peronu chodnikowego na przystanku autobusowym, - korektę istniejącego odwodnienia – wymianę studni i wpustów ulicznych, - wykonanie w pasie drogi elementów uspokojenia ruchu- wyniesienie przejścia dla pieszych, wymianę progów zwalniających płytowych na progi z kostki betonowej, - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wraz ze znakami aktywnymi z oświetleniem. 3.3.2. W zakresie przedmiotu zamówienia we wszystkich częściach należy również uwzględnić: - likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych, - odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji), - roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, - wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 3.3.3. W przedmiotowych lokalizacjach mogą być jednocześnie prowadzone przez gestorów sieci na ich rzecz, bądź na rzecz Zamawiającego, inne roboty budowlane. Wykonawca, na polecenie Zamawiającego, ma obowiązek wpuścić na plac budowy wskazanych wykonawców robót. 3.3.4. W obszarze wykonywania przebudów dróg mogą być jednocześnie prowadzone przez gestorów sieci na ich rzecz bądź na rzecz Zamawiającego inne roboty budowlane. Wykonawca na polecenie Zamawiającego, ma obowiązek wpuścić na plac budowy wskazanych wykonawców robót. 3.3.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym technologie i zakres robót, określone zostały w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 3.4. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SIWZ , sztuka budowlaną i ogólną charakterystyką robót. Podstawą do określenia ceny, ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 3.5. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach zgłoszenia właściwemu organowi zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.). 3.6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy” (Dz. U. z 2018 r. poz. 917),: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem Zamawiający ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących niezbędne czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. nawierzchni jezdni (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót), podbudowy (czynności szczegółowe określone w przedmiarze robót) z wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie budową, obsługa budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzór nad realizacją robót budowlanych, oraz z wyłączeniem czynności związanych z obsługą budowy, takich jak: obsługa geodezyjna, obsługa administracyjna. 3.7. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w 29 ust. 3a ustawy szczegółowo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 3.8. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonywania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia tj. robót w branży drogowej wyszczególnionych w przedmiarze, związanych z wykonaniem następujących elementów zamówienia: a) podbudowy, b) nawierzchni jezdni, 

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-03-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 2020-03-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji Wykonawcy ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp (w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej) Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowych kryteriów weryfikacji predyspozycji Wykonawcy ani poziomu minimalnego uznawania zdolności wykonawców do realizacji zamówienia w zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy Pzp Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto wykonanej w ramach jednego kontraktu; 2) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi wykazać się dysponowaniem wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostepnienia wymienionych poniżej osób przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane: - Kierownik budowy, który będzie jednocześnie pełnił funkcję kierownika robót branży drogowej – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i co najmniej 3 lata doświadczenia w branży drogowej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot branży drogowej, wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm) Uwaga: Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w zakresie, którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą- załącznik nr 8 do SIWZ. 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów i żąda od Wykonawców w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 1. wykazu robót budowlanych wykonanych okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg lub ulic o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto wykonanej w ramach jednego kontraktu wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez Zamawiającego w Rozdz. V. pkt. 5.2.3. ppkt. 1 SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. 2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi o specjalności drogowej wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Rozdz. V. pkt 5.2.3. ppkt. 2 SIWZ. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
1)formularz ofertowy wraz z tabelą wynagrodzenia ryczałtowego. Tabela wynagrodzenia ryczałtowego z rozbiciem na poszczególne elementy zadania/rodzaje robót (załącznik do wzoru umowy). Tabela na etapie badania i oceny ofert będzie pełniła funkcje wyłącznie informacyjną. 2) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 3) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych (jeżeli dotyczy) 

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadiumIV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie cena oferty 60,00 okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych od Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do zrealizowania dodatkowych robót budowlanych, 2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w okresie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe – potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie przekazanych przez Zamawiającego wydruków raportów historii pogodowych uzyskanych od IMiGW, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni odpowiadająca okresowi wstrzymania robót budowlanych, 4) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych, 5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z sieciami w tym zewnętrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z sieciami lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, 6) konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w niniejszej umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2, 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron niniejszej umowy, 8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem ust. 3, 9) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, z zastrzeżeniem ust. 4, 10) konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w § 10 niniejszej umowy, po stronie którejkolwiek ze stron niniejszej umowy, zastrzeżeniem ust. 5, 11) zmiany wynagrodzenia na skutek niewykonania pełnego zakresu robót (roboty zaniechane) – po sporządzeniu przez Wykonawcę i akceptacji przez Zamawiającego protokołu robót zaniechanych, 12) zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 13) zmiany zakresu robót na skutek obowiązków wynikających z decyzji / uzgodnień uzyskanych po terminie zawarcia umowy. 2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, zachodzi w sytuacji, gdy: 1) materiały budowlane, przewidziane w niniejszej umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi, 2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, 3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma), 4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 8, nie może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy. 5. Zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 1 pkt 9, może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie. 6. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami niniejszej umowy. 7. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie strony niniejszej umowy. 8. Z wnioskiem o zmianę treści umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. § 18 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym: 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w tym wypadku odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 2) w przypadku, gdy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub postępowanie likwidacyjne w stosunku do Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, 3) w przypadku, gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, 4) w przypadku, gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, 5) Wykonawca przerwał realizację robót objętych umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie wykonuje prac przez okres trzech dni roboczych – w terminie 14 dni od upływu 3-go dnia roboczego, 6) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do usunięcia niezgodności, tzn. w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie zaprzestał wykonywania wskazanej czynności lub nie rozpoczął wykonywania czynności zgodnie z umową – w terminie 14 dni od upływu terminu wskazanego w wezwaniu Zamawiającego, 7) Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub niezgodnie z przeznaczeniem – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, 8) Wykonawca zlecił wykonanie przedmiotu umowy osobom trzecim bez zgody Zamawiającego – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości, 9) Wykonawca naruszył zasady BHP stwarzając zagrożenie dla ludzi i mienia – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości. 2. Jeżeli zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie robót, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy do czasu odstąpienia. 4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 5. W terminie 4 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia. 7. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 8. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od Umowy. 11. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp; 2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-23, godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, TEL. 54 230 53 55 reprezentowana przez Magdalenę Korpolak – Komorowską Wójt Gminy Włocławek, zwaną dalej „Zamawiającym”. 2. Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres Zamawiającego – Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87 -800 Włocławek. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, opisanego w art. 2 pkt 7a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm. zwaną dalej ustawą „Pzp”) w celu związanym z niniejszego postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – „Przebudowa drogi gminnej Kruszynek – Świętosław” zwanego dalej „zamówieniem”. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym na mocy przepisów ustawy Pzp, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r, poz. 869) oraz innych przepisów prawa. 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust.3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 1) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa; 2) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym są współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu zamawiającego dane osobowe ,jako podmioty przetwarzające; 3) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 6. Zamawiający nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych. 7. Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 8. W związku z przetwarzaniem prze zamawiającego Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez Zamawiającego, wymagało niewspółmiernego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pana wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania (zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 2) prawo do sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych- przy czym skorzystanie przez pana z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postepowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach: a) gdy kwestionuje Pan/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający zamawiającemu sprawdzić prawidłowość tych danych; b) jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, c) Zamawiający nie potrzebuje już danych do celów przetwarzani, ale są one potrzebne Pan/Panu do ustalenia, dochodzenie lub obrony roszczeń, d) Jeżeli Pani/Pan wniósł sprzeciw na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania- do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Zamawiającego są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu- przy czyn nie ogranicza to przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , a nadto od dnia zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole załącznikach do protokołu., chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.2 RODO. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 9. W związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Pani/Pana danych osobowych nie przysługuje Pani/Panu: 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 2) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 3) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 10. Przysługuje Pan/Panu prawo do wniesienia skargi organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w szczególności wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art.24 ust.1 pkt 12 Pzp. 12. Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu czy profilowaniu o którym mowa w ar. 22 RODO. 13. Zgodnie z treścią art. 8a ust 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy iż: 1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 2) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą; 3) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
  
Ogłoszenie (3355kB) pdf
SIWZ (4002kB) pdf
Załączniki do ogłoszenia (156kB) zip
Dokumentacja techniczna (8192kB) zip
 

 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak - Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (5 lipca 2019)
Opublikował: Piotr Dobiński (5 lipca 2019, 19:57:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 356