Przetarg na: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek


Ogłoszenie nr 337291 - 2016 z dnia 2016-11-07 r.
Włocławek: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włocławek,
krajowy numer identyfikacyjny 00055129500000,
ul. Królewiecka  7,
87800   Włocławek,
woj. kujawsko-pomorskie,
państwo Polska,
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, e-mail , faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej (URL): www.gmina.wloclawek.pl

Czytaj całość... (5129kB) pdf

SIWZ (899kB) pdf

ZAŁĄCZNIK (342kB) pdf

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej (62kB) word

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2859kB) pdf

Modyfikacja treści SIWZ (3647kB) pdf

Formularz ofertowy (31kB) word

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 18.11.2016 r. (2769kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 21.11.2016 r. (490kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (7 listopada 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (7 listopada 2016, 12:47:21)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (21 listopada 2016, 15:04:09)
Zmieniono: Publikacja informacji z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 505