Przetarg: "Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Koszanowo i miejscowości Nowa Wieś pod potrzeby terenów inwestycyjnych".

Rozdział I. INFORMACJE OGÓLNE
ZAMAWIAJĄCY

Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek
tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl

• Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl

Rozdział II. Tryb udzielania zamówienia:
1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku –Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) zwanej
dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy-
Kodeks Cywilny.
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.
U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia ( art. 36, ust.1 pkt. 3):
III.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Przebudowa układu
komunikacyjnego w miejscowości Koszanowo i miejscowości Nowa Wieś pod
potrzeby terenów inwestycyjnych”
Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień Publicznych ( CPV) :
45 23 31 20 -6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45 23 30 00 -9 Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni dróg
III.2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
III.3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :

Czytaj ogłoszenie... (1701kB) pdf

SIWZ (833kB) pdf

ZAŁĄCZNIKI

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włoclawek - Pani Ewa Braszkiewicz (26 października 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (26 października 2015, 15:23:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 621