Przetarg na: Budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją...

Włocławek: Budowa  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz  z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku  i modernizacją istniejącej oczyszczalni  ścieków 
w Smólniku  Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane 
 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2)  RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  Administracja  samorządowa.
 
 
 
SEKCJA II:  PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Smólniku Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
  
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej oczyszczalni ścieków sanitarnych oczyszczającej ścieki socjalno-bytowe z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku, na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 119/6. I. Oczyszczalnia ścieków sanitarnych Przyjęto mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków, składającą się z następującego zespołu obiektów: S studzienka betonowa OW trzykomorowy osadnik wstępny ZB złoże biologiczne OW- osadnik wstępny Zadaniem osadnika wstępnego jest oddzielenie zawiesiny zawartej w ściekach surowych oraz osadu nadmiernego powstającego w procesie biologicznego oczyszczania. Osadnik wstępny zaprojektowany został jako trzykomorowy osadnik poziomy, o pojemności 8 m3. Czasmetryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (29 maja 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (29 maja 2013, 15:00:22)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1448