W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Zarządzenie nr 6/2023

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Wójta Gminy Włocławek - Kierownika Urzędu
z dnia
w sprawie powołania Komisji Oceny Projektów Inwestycji dla zadań prowadzonych przez Referat Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
Status obowiązujące

Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023 r., poz. 40) oraz  §14  ust.1 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 27/2021 Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek, zmienionego zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek Nr 12/2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek,  zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek nr 24/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek, zarządzeniem Nr 33/2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek, zarządzeniem Nr 2/2023 z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Włocławek

zarządzam, co następuje:

§1.1. Powołuję Komisję Oceny Projektów Inwestycji, zwanej dalej „Komisją”.

2. W skład Komisji wchodzą:

1) Adrianna Pańka – Śmiałek – Zastępca Kierownika Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej - Przewodniczący Komisji,

2) Wiesław Mikołajczewski - Główny Specjalista ds. gospodarki wodno – ściekowej - Członek Komisji

3) Agnieszka Niemczyk - Specjalista ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej - Członek Komisji,

4) Małgorzata Krzeszewska - Referent ds. księgowości budżetowej – Członek Komisji.

3. Dla oceny konkretnego projektu, Przewodniczący Komisji może powołać do jego składu inne osoby (w szczególności ekspertów, specjalistów: w tym przedstawiciela przyszłego użytkownika oraz branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego zatrudnionych w Urzędzie Gminy Włocławek) oraz zaprosić przedstawiciela wykonawcy tego projektu.

§ 2.1. Do zadań Komisji należy:

1) zatwierdzanie wytycznych do projektowania dla opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej lub programu funkcjonalno-użytkowego,

2) ocena opracowanej dokumentacji budowlano-wykonawczej (programu funkcjonalno-użytkowego) pod kątem zgodności z zawartą umową oraz pod kątem czytelności proponowanych rozwiązań technicznych,

3) rozliczenie technicznego inwestycji po zakończeniu procesu budowlanego.

2. Ponadto do kompetencji Komisji należy:

1) w zakresie zatwierdzania wytycznych o których mowa w ust.1 pkt 1):

a) ustalanie zakresu planowanej inwestycji,

b) określanie dopuszczalnych rozwiązań technicznych,

c) określenie danych w zakresie racjonalnych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych;

2) w zakresie oceny opracowanej dokumentacji (programu funkcjonalno-użytkowego):

a) ustalenie zgodności z zamówieniem i wytycznymi o których mowa pkt 1 lit a),

b) ustalenie kompletności i czytelności,

c) ustalenie zgodności z wymogami przewidzianymi prawem zamówień publicznych oraz obowiązującymi przepisami, którym inwestycja musi odpowiadać,

d) ustalenie zgodności pod względem zakresu i przyjętych rozwiązań z warunkami technicznymi gestorów sieci i ustaleniami narady koordynacyjnej,

e) analiza funkcjonalności i racjonalności dla potrzeb przyszłego użytkownika;

3) w zakresie rozliczenia technicznego inwestycji:

a) zweryfikowanie zgodności dostarczonego wyposażenia z zamówieniem publicznym z otrzymaną dokumentacją powykonawczą przed planowanym odbiorem technicznym inwestycji,

b) po zakończeniu procesu budowlanego wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i przygotowanie dokumentacji w celu przekazania obiektu jego użytkownikowi.

§ 3. Regulamin Pracy Komisji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia i nadzór nad pracami Komisji powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak-Komorowska

 

Uzasadnienie

 

Załączniki

Powiadom znajomego