W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 stycznia 2023 r.

Szczegóły
Przedmiot konkursu Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 stycznia 2023 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w formie wsparcia
Znak sprawy Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 17 stycznia 2023 r.
Kategoria kultura
Termin składania ofert

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w formie wsparcia.

I. Cel konkursu.

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Włocławek. Uczestniczenie mieszkańców Gminy Włocławek w wydarzeniach kulturalnych ma służyć integracji środowisk lokalnych.

II. Rodzaj zadania w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

1. Zadanie publiczne – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie w s p a r c i a:

„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki”.

2. Dofinansowanie zadania 

„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne 
– spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki”.

obejmować będzie tylko:

1)    koszty transportu,

2)    koszty wstępu,

3)    koszty biletów,

4)    koszty prelekcji,

5)    koszty wyżywienia, noclegów,

6)    ubezpieczenie.
 

III. Kwota na zadanie ogółem – 35.000,00zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

IV. Zasady przyznawania dotacji.

1. Zlecanie realizacji zadania publicznego odbywa się poprzez wsparcie realizacji zadania publicznego mieszczącego się w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812) zwaną dalej „ustawą”.

2. Podmiotami mogącymi ubiegać się o zlecanie realizacji zadań publicznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy oraz stowarzyszenia zwykłe.

3. Zlecanie realizacji zadania następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

4. Oferta konkursowa winna być sporządzona na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów:

- podania całkowitego kosztu realizacji zadania (kalkulacja kosztów),

- wielkości środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się o dotację na realizację zadania,

- możliwości finansowych gminy, określonych w uchwale budżetowej w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

- rzetelności i terminowości wykonywania i rozliczania zadań w poprzednich latach,

- oceny możliwości realizacji zadania.

V. Termin i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie winno być wykonane w roku 2023, a szczegółowy termin realizacji zostanie określony w umowie.

2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3. Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę Włocławek.

4. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania określone zostaną w zawartej umowie.

VI. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 10 lutego 2023 r. w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, pok. nr 5.

Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. nr 3 oraz w załączeniu do ogłoszenia.

Inne wymogi:

1. W ofercie w dziale II. Dane oferenta (-tów) pkt 1 podać numer rachunku bankowego.

2. Odstępuje się od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego (III. Opis zadania pkt 6).

3. Obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240). Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji, jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1002).

W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacja lub podmiot zrównany nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Rekomenduje się opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego, w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.

Wymagane dokumenty:

1)    Do formularza oferty należy załączyć aktualny statut oraz wypis z właściwego rejestru lub ewidencji – z wyjątkiem oferentów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

2)    Osoby reprezentujące oferenta zobowiązane są potwierdzić statut 
za zgodność z oryginałem.

VII. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1.W ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert zostanie dokonana ocena i wybór ofert.

2.Wójt Gminy Włocławek powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, a następnie wyboru ofert.

3.Ocena ofert pod względem formalnym i terminowości złożenia:

- jedynie oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą dalszej ocenie merytorycznej, 

 - oferty złożone po terminie nie będą oceniane.

4.Wójt Gminy Włocławek przy rozpatrywaniu ofert w szczególności:

- ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

- ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,

- w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, w tym udział środków własnych musi wynosić co najmniej 5% całkowitych kosztów zadania,

- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

VIII. W 2022 roku zadania publiczne na rzecz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych były realizowane.

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym, rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie wsparcia:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Teatrze”.

Zostały wybrane następujące oferty i przyznano dotacje:

1. Stowarzyszenie Zwykłe „Aktywni Seniorzy z Nowej Wsi” Nowa Wieś:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne 
– spotkajmy się w Teatrze.”- przyznana kwota dotacji 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych);

2. Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada” Nowa Wieś:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne 
– spotkajmy się w Teatrze. Teatr Muzyczny.”- przyznana kwota dotacji 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych);

3. „Kujawskie Stowarzyszenie PRO – KULTURA” Kruszyn:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne 
– spotkajmy się w Teatrze.”- przyznana kwota dotacji 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych);

4. Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa” Józefowo:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne 
– spotkajmy się w Teatrze.”- przyznana kwota dotacji 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych);

5. Kruszyńskie Stowarzyszenie Seniorów Kruszyn:

„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne 
– spotkajmy się w Teatrze.”- przyznana kwota dotacji 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812).

Informacji odnośnie konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. 3, tel.  54 230 53 38.

Siedziba Wójta Gminy Włocławek:

Urząd Gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

 

Włocławek, 17 stycznia 2023 r.

Załączniki

Powiadom znajomego