W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

1.2022

Szczegóły
Przedmiot konkursu OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek z dnia 21 stycznia 2022 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w formie wsparcia
Znak sprawy 1.2022
Kategoria kultura
Termin składania ofert

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057, Dz. U. 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w formie wsparcia.


I. Cel konkursu.
Celem konkursu jest wspieranie rozwoju aktywności kulturalnej mieszkańców Gminy Włocławek. Uczestniczenie mieszkańców Gminy Włocławek w wydarzeniach kulturalnych ma służyć integracji środowisk lokalnych.
II. Rodzaj zadania w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

1. Zadanie publiczne – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie w s p a r c i a:
-„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Teatrze”.
2. Dofinansowanie zadania 

-„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne 
– spotkajmy się w Teatrze”.

obejmować będzie tylko:

koszty transportu,
koszty wstępu,
koszty biletów,
koszty prelekcji,
koszty wyżywienia, noclegów,
ubezpieczenie.III. Kwota na zadanie ogółem – 25.000,00zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
IV. Zasady przyznawania dotacji.

Zlecanie realizacji zadania publicznego odbywa się poprzez wsparcie realizacji zadania publicznego mieszczącego się w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057, Dz. U. 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490) zwaną dalej „ustawą”.
Podmiotami mogącymi ubiegać się o zlecanie realizacji zadań publicznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy oraz stowarzyszenia zwykłe.
Zlecanie realizacji zadania następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
Oferta konkursowa winna być sporządzona na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów:
podania całkowitego kosztu realizacji zadania (kalkulacja kosztów),
wielkości środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się, na realizację zadania,
możliwości finansowych gminy, określonych w uchwale budżetowej 
w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

rzetelności i terminowości wykonywania i rozliczania zadań 
w poprzednich latach,
oceny możliwości realizacji zadania.V. Termin i warunki realizacji zadania.

1.Zadanie winno być wykonane w roku 2022, a szczegółowy termin realizacji zostanie określony w umowie.

2.Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie
z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, 
w zakresie opisanym w ofercie.

3.Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez Gminę Włocławek.

4.Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną 
w zawartej umowie.
VI. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w terminie nieprzekraczalnym do dnia 21.02.2022r. w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, pok. nr 5.

Decyduje data wpływu oferty do urzędu.

Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, pok. nr 3 oraz w załączeniu do ogłoszenia.Inne wymogi:

w ofercie w dziale II. Dane oferenta (-tów) pkt 1 podać numer rachunku bankowego,
odstępuje się od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji zadania publicznego (III. Opis zadania pkt 6).
obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej i podmiotu zrównanego realizującego zadanie publiczne finansowane ze środków dotacji jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Dostępność musi być zapewniona co najmniej w minimalnym wymiarze, o którym mowa a art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Dotyczy to także stron internetowych i aplikacji, jakie będą wykorzystane do realizacji zadania, które spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 
4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848). W indywidualnym przypadku, jeżeli organizacji lub podmiot zrównany nie jest w stanie, 
w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami 
w zakresie, o którym mowa w art. 6 ustawy zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, podmiot ten jest obowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Rekomenduje się opisanie w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym, a także ewentualnie dostęp alternatywny.Wymagane dokumenty:

do formularza oferty należy załączyć aktualny statut oraz wypis
z właściwego rejestru lub ewidencji – z wyjątkiem oferentów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.
osoby reprezentujące oferenta zobowiązane są potwierdzić statut 
za zgodność z oryginałem.


VII. Tryb i kryteria wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

1.W ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert zostanie dokonana ocena i wybór ofert.

2.Wójt Gminy Włocławek powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, a następnie wyboru ofert.

3.Ocena ofert pod względem formalnym i terminowości złożenia:

- jedynie oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą dalszej ocenie merytorycznej, 

- oferty złożone po terminie nie będą oceniane.

4.Wójt Gminy Włocławek przy rozpatrywaniu ofert w szczególności:

ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,
ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne,
w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, 
w tym udział środków własnych musi wynosić 
co najmniej 5% całkowitych kosztów zadania,
uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków
uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.VIII. W 2021 roku zadania publiczne na rzecz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych były realizowane.

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym, rodzaj zadania działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie wsparcia:

 „Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki”.

Zostały wybrane następujące oferty i przyznano dotacje:

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada” Nowa Wieś:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki. Muzea Trójmiasta”- przyznana kwota dotacji 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych);

„Kujawskie Stowarzyszenie PRO – KULTURA” Kruszyn:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki. Historia Polski w pigułce-spotkajmy się w muzeum”- przyznana kwota dotacji 4.500,00 zł.(słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

Stowarzyszenie Zwykłe „Aktywni Seniorzy z Nowej Wsi” Nowa Wieś:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki.”- przyznana kwota dotacji 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych);

Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki z Józefowa” Józefowo:
„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – spotkajmy się w Muzeum, w Galerii Sztuki. Przygoda na Zamku”- przyznana kwota dotacji 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych);
Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490).

Informacji odnośnie konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. 3, tel. 54 230 53 38.


Wójt Gminy Włocławek:

Siedziba: Urząd Gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek


Włocławek, 21.02.2022r.

 

Wójt Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak-Komorowska

Załączniki

Powiadom znajomego