W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Stanowisko do spraw koordynowania gospodarki wodno - ściekowej w wymiarze 1 etatu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko do spraw koordynowania gospodarki wodno - ściekowej w wymiarze 1 etatu
Miejsce pracy Stacja uzdatniania wody w Dębicach
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy Włocławek
Status w trakcie rozstrzygania

Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

Stanowisko do spraw koordynowania gospodarki wodno - ściekowej w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu.

1. Niezbędne wymagania kandydatów:

1)    wykształcenie wyższe; 

2)    co najmniej czteroletni staż pracy;

3)    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

4)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku do spraw koordynowania gospodarki wodno - ściekowej;

6)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)    nieposzlakowana opinia;

8)    biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;

9)    znajomość w szczególności przepisów: ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Dodatkowe wymagania:

1)    preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe;

2)    umiejętność pracy w zespole;

3)    komunikatywność;

4)    samodzielność;

5)    zaangażowanie;

6)    wysoka kultura osobista;

7)    doświadczenie zawodowe na stanowisku odpowiadającym zakresowi zadań na stanowisku do spraw koordynowania gospodarki wodno - ściekowej;

8)    dyspozycyjność;

9)    prawo jazdy kat. B

 3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku do spraw koordynowania gospodarki wodno - ściekowej:

1.    Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z poborem, uzdatnianiem, dostarczaniem wody i funkcjonowaniem gminnej sieci wodociągowej.

2.    Koordynowanie i prowadzenie całokształtu spraw dotyczących sieci kanalizacyjnej i infrastruktury z nią związanej.

3.    Koordynowanie spraw związanych z montażem i wymianą wodomierzy oraz okresowym odczytem wskazań wodomierzy.

4.    Zapewnienie ciągłego zaopatrzenia w wodę o parametrach zgodnych z obowiązującymi normami.

5.    Zapewnienie ciągłości eksploatacyjnej  ujęć wody i przepompowni oraz nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem ujęć wody.

6.    Sprawowanie nadzoru technologicznego nad ujęciami wody na terenie Gminy Włocławek.

7.    Prowadzenie pomiaru ilości produkowanej wody z ujęć głębinowych.

8.    Wdrażanie nowoczesnych metod organizacji pracy, wysokich standardów jakościowych oraz nowych technologii i rozwiązań zmierzających do poprawy efektywności i zmniejszenia kosztów działalności.

9.    Nadzorowanie i koordynowanie wydawania warunków technicznych dotyczących podłączania do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

10. Nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań.

11. Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów BHP i p.poż., dyscypliny pracy oraz przestrzeganiem tajemnic prawnie chronionych.

12. Nadzór nad prawidłową i bezpieczną eksploatacją pojazdów, sprzętu specjalistycznego i innego wyposażenia technicznego w celu optymalizacji kosztów.

13. Niezwłoczne podejmowanie czynności zmierzających do usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

14. Wykonywanie zadań wynikających z zarządzeń wewnętrznych i innych aktów normatywnych zgodnie z zajmowanym stanowiskiem.

15. Opracowywanie zapotrzebowania na materiały, sprzęt, narzędzia, urządzenia  oraz dbałość o ich stan techniczny.

16. Bieżące inwentaryzowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

17. Nadzór nad  mieniem będącym własnością Gminy Włocławek.

4. Wymagane dokumenty:

1)    własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

2)    własnoręcznie podpisany życiorys (CV);

3)    wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)    kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplom, dyplomy potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia), potwierdzone za zgodność z oryginałem;

5)    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem;

6)    kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadania stażu pracy), potwierdzone za zgodność z oryginałem;

7)    własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

9)    własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna, potwierdzająca zapoznanie się z obowiązującymi informacjami zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”   - (wzór zamieszczony wraz z ogłoszeniem o naborze).

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru przed podpisaniem umowy o pracę.

5. Miejsce i termin składania dokumentów:

1)    wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej i zaklejonej kopercie   z dopiskiem:
„ROR.210.1.1.2023 - Nabór na stanowisko do spraw koordynowania gospodarki wodno - ściekowej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 lutego 2023 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87- 800 Włocławek, pok. Nr 5.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Włocławek po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane;
2)    informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP pod adresem http://bip.gmina.wloclawek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, w trybie określonym w § 15 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)    stanowisko – Główny specjalista do spraw koordynowania gospodarki wodno - ściekowej; 

2)    wymiar etatu – 1 etat;

3)    miejsce pracy – Stacja uzdatniania wody w Dębicach, 87- 853 Kruszyn;

4)    data rozpoczęcia pracy – 14 lutego 2023 r.;

5)    lokalizacja stanowiska pracy: stanowisko znajduje się w budynku Stacji uzdatniania wody w Dębicach - praca na stanowisku ds. koordynowania gospodarki wodno – ściekowej wymaga kontroli funkcjonowania i obsługi gminnych stacji uzdatniania wody w następujących lokalizacjach: Dębice, Smólnik, Dąb Polski, co skutkuje koniecznością przemieszczania się pomiędzy nimi. W związku z powyższym kandydaci zainteresowani złożeniem aplikacji mają możliwość uprzedniego zapoznania się z lokalizacjami, w których świadczona będzie praca.

7. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Informuje się, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu  grudniu 2022 r., w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł co najmniej 6%.

 
Wójt

mgr inż. Magdalena Korpolak - Komorowska
 

Załączniki

Powiadom znajomego