W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Stanowisko do spraw zarządzania gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wymiarze 1 etatu.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko do spraw zarządzania gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wymiarze 1 etatu.
Miejsce pracy Urząd Gminy Włocławek
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy Włocławek
Status w trakcie rozstrzygania

Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

Stanowisko do spraw zarządzania gospodarowaniem odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu.


1. Niezbędne wymagania kandydatów:

1)    wykształcenie średnie lub wyższe; 

2)    co najmniej dwuletni staż pracy;

3)    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

4)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku do spraw zarządzania gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

6)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)    nieposzlakowana opinia;

8)    biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;

9)    znajomość w szczególności przepisów: ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  oraz znajomość aktów prawa miejscowego dotyczących odpadów komunalnych i programu priorytetowego „Czyste powietrze”.

2. Dodatkowe wymagania:

1)    preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe lub administracyjne;

2)    umiejętność pracy w zespole;

3)    komunikatywność;

4)    samodzielność;

5)    zaangażowanie;

6)    wysoka kultura osobista;

7)    doświadczenie zawodowe na stanowisku odpowiadającym zakresowi zadań na stanowisku do spraw zarządzania gospodarowaniem odpadami komunalnymi;

8)    dyspozycyjność;

9)    prawo jazdy kat. B


3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku do spraw zarządzania gospodarowaniem odpadami komunalnymi:

1.    Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.

2.    Przygotowywanie, organizowanie, monitorowanie oraz nadzorowanie systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Włocławek włącznie z prowadzeniem kampanii informacyjnej wśród mieszkańców oraz sprawozdawczością z odbierania i gospodarowania odpadami komunalnymi. 

3.    Prowadzenie spraw związanych ze składaniem przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4.    Obsługa programów służących gromadzeniu i przetwarzaniu danych zawartych w złożonych przez mieszkańców deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5.    Prowadzenie spraw związanych z RDR - Rejestrem Działalności Regulowanej, w tym zarządzanie platformą elektroniczną oraz przekazywanie do Biuletynu Informacji Publicznej danych w powyższym zakresie.

6.    Prowadzenie ewidencji bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne, przydomowych oczyszczalni ścieków, ewidencja umów o odbiór odpadów komunalnych, kontrola przestrzegania przepisów dotyczących utrzymania czystości porządku w gminie.

7.    Monitoring prawidłowości realizacji umowy na wywóz odpadów komunalnych, przez przedsiębiorcę (zgodność z harmonogramem, odbiór odpadów z PSZOK – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach i realizacji pozostałych obowiązków wynikających z umowy). 

8.    Prowadzenie spraw związanych z likwidacją dzikich wysypisk śmieci oraz nielegalnych składowisk odpadów na terenie gminy.

9.    Opracowywanie informacji do zamieszczenia na stronie internetowej gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

10. Współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór odpadów komunalnych.

11. Prowadzenie sprawozdawczości przez gminę w zakresie odpadów komunalnych i w zakresie nieczystości ciekłych.

12. Obsługa punktu konsultacyjno – informacyjnego w zakresie programu priorytetowego „Czyste powietrze”, w tym:

- udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie;

- wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie;

- pomoc wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania;

- podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi wnioskodawcami;

- działania promujące program „Czyste powietrze”;

13. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką niskoemisyjną i ochroną powietrza, w tym tworzenie strategii i planów oraz monitorowanie przebiegu ich realizacji.

4. Wymagane dokumenty:

1)    własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

2)    własnoręcznie podpisany życiorys (CV);

3)    wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)    kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplom, dyplomy potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia), potwierdzone za zgodność z oryginałem;

5)    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem;

6)    kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadania stażu pracy), potwierdzone za zgodność z oryginałem;

7)    własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

9)    własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna, potwierdzająca zapoznanie się z obowiązującymi informacjami zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”   - (wzór zamieszczony wraz z ogłoszeniem o naborze).

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru przed podpisaniem umowy o pracę.

5. Miejsce i termin składania dokumentów:

1)    wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej i zaklejonej kopercie   z dopiskiem:

„ROR.210.1.3.2022 - Nabór na stanowisko do spraw zarządzania gospodarowaniem odpadami komunalnymi” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2022 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87- 800 Włocławek, pok. Nr 5. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Włocławek po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane;
2)    informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP pod adresem http://bip.gmina.wloclawek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, w trybie określonym w § 15 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)    stanowisko – Młodszy referent do spraw zarządzania gospodarowaniem odpadami komunalnymi; 

2)    wymiar etatu – 1 etat;

3)    miejsce pracy – Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7;

4)    data rozpoczęcia pracy – 01 października 2022 r.;

5)    lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenie biurowe, w którym będzie świadczona praca zlokalizowane jest na piętrze w budynku A. W budynku A Urzędu Gminy Włocławek nie ma windy. Praca na zajmowanym stanowisku wiąże się z  przemieszczaniem się pomiędzy pomieszczeniami referatu i budynkami Urzędu Gminy Włocławek. Praca na stanowisku zarządzania gospodarowaniem odpadami komunalnymi wymaga kontaktu z interesantami i  w znacznej mierze opiera się na obsłudze komputera.

7. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Informuje się, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu  sierpniu 2022 r., w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł co najmniej 6%.

 

Wójt Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak - Komorowska

 

Załączniki

Powiadom znajomego