W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko do spraw rewitalizacji i pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko do spraw rewitalizacji i pozyskiwania środków zewnętrznych w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu
Miejsce pracy Urząd Gminy Włocławek
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy Włocławek
Status w trakcie rozstrzygania

ROR.210.1.2.2022Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Włocławek.

 

            Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

Stanowisko do spraw rewitalizacji i pozyskiwania środków zewnętrznych

w Urzędzie Gminy Włocławek

w wymiarze 1 etatu.

 

1. Niezbędne wymagania kandydatów:

1)    wykształcenie średnie lub wyższe; 

2)    co najmniej dwuletni staż pracy;

3)    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

4)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku do spraw rewitalizacji i pozyskiwania środków zewnętrznych;

6)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)    nieposzlakowana opinia;

8)    biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;

9)    znajomość w szczególności przepisów: ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, znajomość dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju Gminy Włocławek, a także Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

2. Dodatkowe wymagania:

1)    preferowane wykształcenie wyższe o kierunku ekonomicznym lub administracyjnym;

2)    umiejętność pracy w zespole;

3)    komunikatywność;

4)    samodzielność;

5)    zaangażowanie;

6)    wysoka kultura osobista;

7)    doświadczenie zawodowe na stanowisku odpowiadającym zakresowi zadań na stanowisku do spraw rewitalizacji i pozyskiwania środków zewnętrznych;

8)    dyspozycyjność;

9)    prawo jazdy kat. B

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku do spraw rewitalizacji i pozyskiwania środków zewnętrznych:

1)    poszukiwanie, gromadzenie, udostępnianie i rozpowszechnianie informacji o możliwych do pozyskania środkach finansowych w ramach unijnych programów pomocowych oraz innych o podobnym charakterze, dostępnych dla Gminy Włocławek;

2)    prowadzenie wymaganych czynności w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich i krajowych, na etapie inicjowania;

3)    przygotowywanie wniosków aplikacyjnych w sprawach pozyskiwania funduszy zewnętrznych i opracowywanie niezbędnych dokumentów;

4)    przygotowywanie projektów, konstruowanie programów dla pozyskiwania środków z Unii Europejskiej oraz innych funduszy zewnętrznych na planowane inwestycje i działania społeczne;

5)    prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie pozyskanych środków;

6)    przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń;

7)    pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację programów ukierunkowanych na rozwój lokalnej społeczności;

8)    reprezentowanie Gminy w kontaktach z instytucjami dysponentami funduszy pomocowych unijnych i innych potencjalnie dostępnych;

9)    uczestnictwo w odbiorach inwestycji prowadzonych przez Gminę Włocławek;

10) obsługa Instytucji kontrolujących projekty udostępnianie dokumentów i udzielania odpowiedzi na pytania kontrolującym i audytującym w zakresie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i krajowych;

11) prowadzenie spraw związanych z rewitalizacją na terenie Gminy Włocławek;

12) współpraca w opracowaniu i wdrożeniu jednolitych zasad prowadzenia działań związanych z rewitalizacją i renowacją obszarów wiejskich na terenie Gminy Włocławek.

4. Wymagane dokumenty:

1)    własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

2)    własnoręcznie podpisany życiorys (CV);

3)    wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)    kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplom, dyplomy potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia), potwierdzone za zgodność z oryginałem;

5)    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem;

6)    kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadania stażu pracy), potwierdzone za zgodność z oryginałem;

7)    własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

9)    własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna, potwierdzająca zapoznanie się z obowiązującymi informacjami zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”   - (wzór zamieszczony wraz z ogłoszeniem o naborze).

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru przed podpisaniem umowy o pracę.

5. Miejsce i termin składania dokumentów:

1)    wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej i zaklejonej kopercie   z dopiskiem:


„ROR.210.1.2.2022 - Nabór na stanowisko do spraw rewitalizacji i pozyskiwania środków zewnętrznych ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9  maja 2022 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, pok. Nr 5.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Włocławek po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane;
2)    informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP pod adresem http://bip.gmina.wloclawek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, w trybie określonym w § 15 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)    stanowisko – Referent do spraw rewitalizacji i pozyskiwania środków zewnętrznych; 

2)    wymiar etatu – 1 etat;

3)    miejsce pracy – Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7;

4)    data rozpoczęcia pracy – 16 maja 2022 r.;

5)    lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenie biurowe, w którym będzie świadczona praca zlokalizowane jest na piętrze w budynku A. W budynku A Urzędu Gminy Włocławek nie ma windy. Praca na zajmowanym stanowisku wiąże się z  przemieszczaniem się pomiędzy pomieszczeniami referatu i budynkami Urzędu Gminy Włocławek. Praca na stanowisku rewitalizacji i pozyskiwania środków zewnętrznych w znacznej mierze opiera się na obsłudze komputera.

7. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Informuje się, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu  marcu 2022 r., w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł co najmniej 6%.

 

Wójt

mgr inż. Magdalena Korpolak - Komorowska

 

Załączniki

Powiadom znajomego