W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko do spraw kadr w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Stanowisko do spraw kadr w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu
Miejsce pracy Urząd Gminy Włocławek
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy Włocławek
Status w trakcie rozstrzygania


Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Włocławek.
 Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 
Stanowisko do spraw kadr

w Urzędzie Gminy Włocławek

w wymiarze 1 etatu.
1. Niezbędne wymagania kandydatów:

wykształcenie średnie lub wyższe; 
co najmniej dwuletni staż pracy;
obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z 2021 r. poz.1834);
posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku do spraw kadr;
brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
nieposzlakowana opinia;
biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;
znajomość w szczególności przepisów: ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Dodatkowe wymagania:

preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
umiejętność pracy w zespole;
komunikatywność;
samodzielność;
zaangażowanie;
wysoka kultura osobista;
doświadczenie zawodowe na stanowisku odpowiadającym zakresowi zadań na stanowisku do spraw kadr;
dyspozycyjność.3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku do spraw kadr:

prowadzenie całokształtu spraw związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz dokumentowaniem przebiegu zatrudnienia;
przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze;
prowadzenie dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2369);
prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Włocławek, w tym m.in. kart ewidencyjnych czasu pracy, listy obecności, ewidencji wyjść w godzinach służbowych, wniosków urlopowych, planów urlopów;
kierowanie pracowników na obowiązkowe szkolenia z zakresu bhp oraz na badania lekarskie;
prowadzenie spraw związanych z odbywaniem przez pracowników podróży służbowych;
prowadzenie spraw związanych z korzystaniem przez pracowników Urzędu Gminy Włocławek z samochodów prywatnych do celów służbowych;
koordynowanie spraw z zakresu wydawania pracownikom upoważnień, w tym upoważnień do przetwarzania danych;
koordynowanie spraw związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;
wystawianie zleceń na wykonywanie pieczątek, nadzorowanie nad gospodarowania pieczątkami, w tym prowadzenie rejestru pieczątek;
prowadzenie rejestru wypadków przy pracy;
składanie cyklicznych sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia;
przyjmowanie stażystów, praktykantów, kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych oraz nadzorowanie staży zawodowych i praktyk;
prowadzenie całokształtu spraw dotyczących zdrowia publicznego i realizowanych programów zdrowotnych.4. Wymagane dokumenty:

własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
własnoręcznie podpisany życiorys (CV);
wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplom, dyplomy potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia), potwierdzone za zgodność z oryginałem;
kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem;
kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadania stażu pracy), potwierdzone za zgodność z oryginałem;
własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna, potwierdzająca zapoznanie się z obowiązującymi informacjami zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” - (wzór zamieszczony wraz z ogłoszeniem o naborze).Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru przed podpisaniem umowy o pracę.
5. Miejsce i termin składania dokumentów:

wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej i zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„ROR.210.1.5.2021 - Nabór na stanowisko do spraw kadr” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 grudnia 2021 r. do godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, pok. Nr 5.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Włocławek po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane;
informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP pod adresem http://bip.gmina.wloclawek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, w trybie określonym w § 15 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek.6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

stanowisko - Referent do spraw kadr;
wymiar etatu – 1 etat;
miejsce pracy – Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7;
data rozpoczęcia pracy – 2 stycznia 2022 r.;
lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenie biurowe, w którym będzie świadczona praca, zlokalizowane jest na parterze w budynku A. Praca na zajmowanym stanowisku wiąże się z przemieszczaniem się pomiędzy pomieszczeniami referatu i budynkami Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. Praca świadczona w wymiarze 1 etatu na stanowisku do spraw kadr w znacznej mierze opiera się na obsłudze komputera. 7. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Informuje się, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu listopadzie 2021 r., w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł co najmniej 6%.

Załączniki

Powiadom znajomego