W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Protokół z posiedzenia Rady Sportu w Gminie Włocławek z dnia 12.12.2022 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 08:15 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Rady Sportu oraz Wójt Gminy Włocławek, Pani Magdalena Korpolak-Komorowska i Skarbnik Gminy Włocławek, Pani Angelika Przybysz.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie drugiego posiedzenia Rady Sportu w Gminie Włocławek.

2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.    Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.    Przyjęcie protokołu z pierwszego posiedzenia Rady Sportu z dnia 21.06.2022 r.

5.    Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu.

6.    Omówienie zadań i przyjęcie planu pracy na rok 2023.

7.    Sprawy różne.

8.    Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Sportu w Gminie Włocławek, Pan Łukasz Pszczółkowski o godzinie 08:15 i powitał przybyłych na posiedzenie Rady.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady Sportu w Gminie Włocławek, Pan Łukasz Pszczółkowski stwierdził quorum (obecnych 6 członków Rady, 1 członek Rady nieobecny). Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady Sportu w Gminie Włocławek, Pan Łukasz Pszczółkowski odczytał proponowany porządek obrad. Do proponowanego porządku uwag nie zgłoszono, w związku z tym proponowany porządek obrad został jednogłośnie przyjęty (6 głosów za).

Ad. 4.

Przewodniczący Rady Sportu w Gminie Włocławek, Pan Łukasz Pszczółkowski odczytał protokół z pierwszego posiedzenia Rady Sportu z dnia 21.06.2022 r. Do proponowanego protokołu uwag nie zgłoszono, w związku z tym protokół został jednogłośnie przyjęty (6 głosów za).

Ad. 5.

W tym punkcie Przewodniczący Rady Sportu w Gminie Włocławek, Pan Łukasz Pszczółkowski skierował zapytanie do Pani Skarbnik o wydatki.

Pani Skarbnik wyjaśniła, co wchodzi w zakres wydatków – przez obecną inflację, wysokie ceny energii, wysokie ceny ogrzewania (paliw) należy w pierwszej kolejności zwracać uwagę na wydatki pierwszorzędne. Kwota w dziale dot. kultury fizycznej została zwiększona w porównaniu do roku poprzedniego (wyższa kwota na dotacje na zadania publiczne).

Przewodniczący, Pan Łukasz Pszczółkowski, wyraził życzenie, aby w kolejnych budżetach przynajmniej 2% budżetu przeznaczać na kulturę fizyczną i sport. Przewodniczący zapytał również, na jakie cele przeznaczane są opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

Pani Wójt wyjaśniła, że wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przeznaczane są na walkę z alkoholizmem i narkomanią, są dedykowane dla GOPS, który to nie może przeznaczyć ich na sport.

Przewodniczący zwrócił uwagę, że poprzez kulturę fizyczną i sport też można walczyć z alkoholizmem i narkomanią. Zapytał, czy w przyszłości będzie możliwe, żeby część środków z funduszu „kapslowego” włączyć na działania sportowe, które zmierzałyby do walki z alkoholizmem/narkomanią.

Pani Wójt odpowiedziała, że można to przeanalizować i jeśli będzie zgodne to z przepisami prawa to w przyszłości może być to możliwe. Pani Wójt przypomniała, że najważniejsze są obecne wydatki, opłaty. Zwróciła uwagę na fakt, że gro środków pochłaniają placówki niepubliczne, które rozliczane są poprzez samorząd, a nieprzekazanie środków dla tych placówek to dyscyplina finansowa dla wójta.

Przewodniczący, Pan Łukasz Pszczółkowski, zaznaczył, że wydatki przewidziane na dział dot. kultury fizycznej i sportu to zaledwie 0,6% całego budżetu. Zwrócił uwagę, że 150 tysięcy złotych przeznaczono na dotacje oraz poprosił o wyjaśnienie pozostałych pozycji.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że pozostałe pozycje sporządzone były sporządzane na podstawie budżetu z lat ubiegłych, są to wydatki przewidziane na utrzymanie boisk, materiały, wyposażenie.

Przewodniczący zapytał, czy nie można by przesunąć tych środków na dotacje.

Pani Skarbik odpowiedziała, że nie są to środki zbędne, więc nie ma możliwości ich przesunięcia.

Przewodniczący zapytał, czy dotacje na realizację zadań publicznych dot. kultury fizycznej i sportu mogą być przekazywane szybciej.

Pani Wójt odpowiedziała, że najpierw musi zostać przyjęty budżet, żeby wiedzieć, jaką kwotą gmina dysponuje.

Przewodniczący zaproponował, aby ogłoszenia o konkursie zostały ogłoszone szybciej, a co za tym idzie dotacje zostaną przyznane szybciej - nie dopiero po podpisaniu umowy, a już po ogłoszeniu wyników. Klubom sportowym zależy na jak najszybszej możliwości wydatkowania otrzymanych dotacji.

Przedstawiciele klubów sportowych a zarazem członkowie Rady Sportu, Pan Andrzej Kłódkowski i Pan Łukasz Kwiatkowski, zwrócili uwagę na wysokie koszty, z jakimi zmagają się kluby sportowe – każdy start w zawodach czy rozgrywkach wiąże się z bardzo dużymi kosztami, dobrze byłoby otrzymać środki z dotacji jak najszybciej.

Pani Wójt zwróciła się do przedstawicieli klubów sportowych z informacją, że również LGD będzie uruchamiać środki na kulturę fizyczną i sport (tzw. małe granty do 50 tysięcy złotych). Pani Wójt powiedziała, że oprócz dotacji, gmina szuka sponsorów, wspomaga kluby sportowe, promuje sport.

Przewodniczący, Pan Łukasz Pszczółkowski, zaznaczył, że warunki na boiskach muszą być godne, tak, aby zachęcić dzieci i młodzież do udziału w zajęciach sportowych. Zapytał również o wskazane w budżecie na 2023 rok boisko w Józefowie.

Pani Wójt wyjaśniła, że ma być to boisko wielofunkcyjne (do siatkówki i koszykówki), wykonawcą jest firma GRUMIX, termin wykonania inwestycji to koniec marca 2023. Pierwotnie w planach było, aby boisko służyło też do gry w piłkę ręczną, ale niestety przez brak dofinansowania wymiary musiały zostać zmniejszone.

Pan Tadeusz Falkowski zwrócił uwagę na wymiary boiska w Smólniku – nie nadaje się do gry we wszystkich ligach.

Pani Wójt odpowiedziała, że nie ma możliwości dokupienia terenu celem powiększenia boiska w Smólniku, gdyż tereny okalające boisko to tereny leśne, a wyłączenie z produkcji leśnej to bardzo duże koszty. Podobna sytuacja jest z boiskiem w Kruszynie.

Przewodniczący, Pan Łukasz Pszczółkowski, podziękował za wyczerpujące wyjaśnienia Pani Wójt i Pani Skarbnik dotyczące projektu budżetu. Następnie odczytał projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu, następnie poddał pod głosowanie Uchwałę Nr 4/2022. Na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdził, że za podjęciem w/w uchwały głosowało 6 członków Rady Sportu w Gminie Włocławek, przeciw 0, wstrzymało się 0, w związku z czym uchwała została podjęta jednogłośnie.

Pan Łukasz Kwiatkowski zaproponował, aby przynajmniej raz w roku na terenie Gminy Włocławek była organizowana impreza sportowa, np. rozgrywki wsi, sołectw (biegi, turnieje w piłkę nożną, siatkową).

Pani Wójt wyraziła aprobatę ku takim przedsięwzięciom.

Przewodniczący, Pan Łukasz Pszczółkowski, zaproponował, aby za około miesiąc odbyło się kolejne posiedzenie, na którym będzie można omówić szczegóły dot. organizowania tego typu imprez sportowych. Zaznaczył również, że na kolejnym posiedzeniu chciałby poruszyć temat stypendiów za osiągnięcia sportowe.

Ad. 6.

Przewodniczący Rady Sportu Pan Łukasz Pszczółkowski odczytał proponowany plan pracy na rok 2023. Do proponowanego planu pracy uwag nie zgłoszono, w związku z tym został jednogłośnie przyjęty (6 głosów za).

Ad. 7.

Przewodniczący, Pan Łukasz Pszczółkowski przypomniał o konieczności zwołania posiedzenia za około miesiąc (ustalono wstępny termin na połowę stycznia 2023 roku).

Ad. 8.

Na tym posiedzenie Rady zostało zakończone. Przewodniczący Rady Sportu Pan Łukasz Pszczółkowski podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknął posiedzenie o godzinie 09:45.
 

Protokół sporządziła: Dominika Garda

 

Przewodniczący Rady Sportu

Łukasz Pszczółkowski

 

Załączniki

Powiadom znajomego