W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Modzerowo

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
                        

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

OGŁASZAM

1. III (trzeci) ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Modzerowo, obręb geodezyjny Modzerowo, oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr 424/4 o pow. 1 500 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr WL1W/00036785/2, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek.

Przeznaczenie w/w nieruchomości zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modzerowo, gmina Włocławek, powiat włocławski, zatwierdzonego uchwałą Nr IV/34/07 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 28 poz. 413 z dnia 14 marca 2007 r.): funkcja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej pod warunkiem spełnienia kryterium techniczno-konstrukcyjnego posadowienia budynków. 

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.

Cenę wywoławczą netto do przetargu ustala się w wysokości 50 000,00 zł. 

Wadium 10% ceny wywoławczej – 5 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2022 r. o godzinie 900 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 - sala konferencyjna.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z 2020 r. poz. 1698).  

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Włocławek nr 79 9550 0003 2001 0070 0711 0018 w terminie do dnia 7 marca 2022 r. 

Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazane konto. 

-  okazanie dowodu wpłaty oraz dowodu osobistego do wglądu,

- wypełnienie osobiście przez osoby przystępujące  do przetargu na druku urzędowym pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym nieruchomości, objętej przetargiem na gruncie i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu. W przypadku uchylania się przez tę osobę od  zawarcia umowy lub nie uiszczenia należności w wyznaczonym terminie wadium ulegnie przepadkowi na rzecz sprzedającego. 

Postąpienie nie niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg wygrywa ta osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w licytacji ustnej. 

Przetarg jest ważny, chociażby uczestniczyła tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.  

Do sprzedaży w/w nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.). Należny podatek VAT zostanie doliczony  do wylicytowanej w przetargu ceny kupna. 

Nabywca ponosi wszystkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

Działająca w imieniu Wójta Gminy Włocławek, Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów – art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.).

Szczegółowych  informacji dotyczących  przetargu udziela  referent ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej Agnieszka Niemczyk w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, pok. nr 1 tel. 54 230 53 43 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak-Komorowska

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Modzerowo z dnia 4 lutego 2022 roku-skan pisma

  

 

 

 

 

 

 

Powiadom znajomego