W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 24.07.2023r.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572 ), art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344,1113 ) w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213)

OGŁASZAM

1. I (pierwszy) ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Dobiegniewo, obręb geodezyjny Dobiegniewo, oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka          nr 305/9  o pow.  839 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr WL1W/00036971/3, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek.

Obszar w/w działki nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Włocławek, która powoduje zmianę sposobu zagospodarowania terenu.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.

Cenę wywoławczą netto do przetargu ustala się w wysokości 48 400,00 zł. 

Wadium 10% ceny wywoławczej – 4 840,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 - sala konferencyjna.

 2. I I (drugi) ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Warząchewka Polska, obręb geodezyjny Warząchewka Polska, oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr 544  o pow.  644 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr WL1W/00036841/3, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek.

Obszar w/w działki nie jest objęty decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Włocławek, która powoduje zmianę sposobu zagospodarowania terenu.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.

Cenę wywoławczą netto do przetargu ustala się w wysokości 35 000,00 zł. 

Wadium 10% ceny wywoławczej – 3 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 - sala konferencyjna.

Przeprowadzenie przetargu następuje w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).  

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Włocławek nr 79 9550 0003 2001 0070 0711 0018 w terminie do dnia 23 sierpnia 2023 r. 

Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazane konto. 

-  okazanie dowodu wpłaty oraz dowodu osobistego do wglądu,

- wypełnienie osobiście przez osoby przystępujące do przetargu na druku urzędowym pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym nieruchomości, objętej przetargiem na gruncie i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu. W przypadku uchylania się przez tę osobę od  zawarcia umowy lub nie uiszczenia należności w wyznaczonym terminie wadium ulegnie przepadkowi na rzecz sprzedającego. 

Postąpienie nie niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg wygrywa ta osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w licytacji ustnej. 

Przetarg jest ważny, chociażby uczestniczyła tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.  

Do sprzedaży w/w nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). 

Nabywca ponosi wszystkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.

Działająca w imieniu Wójta Gminy Włocławek, Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów – art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).

Szczegółowych  informacji dotyczących  przetargu udziela specjalista ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej Barbara Politowska w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, pok. nr 2 tel. 54 230 53 43 w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak-Komorowska

Powiadom znajomego