W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Ogłoszenie GOPS o naborze na wolne stanowisko pracy: asystent rodziny

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: asystent rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku

ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

Tel.  54 230 53 47
 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko: asystent rodziny

1. Wymagania niezbędne:

a) - wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub;

- wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub;

- wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentowany co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi i rodziną;

b) posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej;

c) wypełnienie obowiązku alimentacyjnego- w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

d) niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e) nie figurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;

f) posiadanie obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych;

g) nieposzlakowana opinia;

h) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

b) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

c) znajomość przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin” Za życiem”;

d) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;

e) wysoka kultura osobista;

f)  znajomość obsługi komputera;

g) umiejętność pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym;

h) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi podmiotami;

i) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;

j) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną;

k) kreatywność, odporność na stres;

l) zdolności komunikacyjne;

m) poczucie odpowiedzialności;

n) umiejętność podejmowania decyzji;

o) prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu;

p) dyspozycyjność;

q) asertywność, zaangażowanie, empatia, obowiązkowość, rzetelność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym;

b) opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

c) udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

d) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

e) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

f) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

g) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

h) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

i) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

j) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

k) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

l) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

m) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla dzieci i rodziców;

n) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

o) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 oraz monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

p) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

q) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

r) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonaniu zadań uzna za niezbędną;

s) koordynacja poradnictwa na wniosek uprawnionych wynikająca z ustawy o wsparciu kobiety ciąży i rodzin „ Za życiem”, polegająca na opracowaniu wspólnie z rodziną katalogu możliwego do uzyskania wsparcia oraz występowania w imieniu tych osób, do podmiotów odpowiedzialnych za realizację wsparcia, w celu umożliwienia im skorzystania z pomocy, na podstawie pisemnego upoważnienia.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

a) praca w wymiarze 1 etatu;

b) forma zatrudnienia: umowa o pracę;

c) miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku 
ul. Królewiecka 7,  87-800 Włocławek, budynek parterowy, bez windy, praca 
w terenie (teren Gminy Włocławek);

d) praca na stanowisku komputerowym, powyżej 4 h dziennie;

e) planowany termin zatrudnienia 10 czerwiec 2024 r.

5. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) i list motywacyjny podpisany własnoręcznie;

b) kwestionariusz osobowy;

c) kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie ( świadectwa, dyplomy)- poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

d) kserokopie świadectw pracy i/ lub dokumentów potwierdzających staż pracy zawodowej poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem;

e) kserokopie dokumentów  o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;

f) własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

·         posiadanym obywatelstwie polskim (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);

·         posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych;

·         niekaralność/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwa skarbowe;

·         nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;

·         nieposzlakowanej opinii;

·         wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub listownie (decyduje data faktycznego wpływu) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włocławku ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek w terminie do 22 maja 2024 do godz. 15:00. Koperty powinny być zaklejone z dopiskiem „Nabór na stanowisko - Asystent rodziny”.

Aplikacje, które wpłyną do GOPS Włocławek po wyżej określonym terminie – nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu naboru zostaną o tym powiadomieni telefonicznie. 

W miesiącu marcu 2024 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS Włocławek w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

 

Kierownik GOPS Włocławek

Elżbieta Grzegórska 

 

Załączniki

Powiadom znajomego