W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Ogłoszenie GOPS o naborze: Kierownik Dziennego Domu „SENIOR+" w Kruszynie

Włocławek, dnia 30.10.2023 r.

GOPS/1111/1a/23

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włocławku

 

            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

Stanowisko - Kierownik Dziennego Domu ,,SENIOR +" w Kruszynie w wymiarze 1 etatu.

1. Niezbędne wymagania kandydatów:

1)    wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zmianami); 

2)    co najmniej pięcioletni staż pracy (w tym co najmniej trzy lata w pomocy społecznej);

3)    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 )

4)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;

6)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)    nieposzlakowana opinia;

8)    biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;

9)    znajomość w szczególności przepisów: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o samorządzie gminnym, kodeks pracy.

2. Dodatkowe wymagania:

1)    umiejętność kierowania zespołem pracowników;

2)    umiejętność praktycznego stosowania przepisów;

3)    umiejętność analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych;

4)    znajomość procedur i umiejętność pisania wniosków oraz pozyskiwania środków zewnętrznych;

5)    dyspozycyjność;

6)    umiejętności muzyczne, plastyczne, manualne, komputerowe lub inne, które mogą być przydatne w pracy z pensjonariuszami;

7)    doświadczenie zawodowe na stanowisku odpowiadającym zakresowi zadań na stanowisku Kierownika Dziennego Domu ,,SENIOR+";

8)    predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, wysoka kultura osobista;
 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Kierownika Dziennego Domu ,,SENIOR+":

1)    Kierownik DDS+ wykonuje również pracę opiekuna - instruktora w zakresie połowy etatu;

2)    kierowanie bieżącą działalnością DDS+ oraz reprezentowanie go na zewnątrz;

3)    uzgadnianie z Kierownikiem GOPS podejmowanych decyzji dotyczących funkcjonowania i działalności DDS+;

4)    organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach, zapewniająca sprawne wykonywanie powierzonych zadań;

5)    przygotowanie projektu budżetu przy ścisłej współpracy z Kierownikiem GOPS;

6)    przestrzeganie dyscypliny budżetowej  przy ścisłej współpracy z Kierownikiem GOPS;

7)    pozyskiwanie środków pozabudżetowych w tym unijnych, pisanie wniosków o dotacje;

8)    racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji DDS+ oraz odpowiedzialność za majątek DDS+;

9)    nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;

10) określenie zakresu obowiązków dla podległych pracowników i wykonywanie pozostałych czynności z zakresu prawa pracy;

11) przygotowywanie i składanie Kierownikowi GOPS wszystkich wymaganych sprawozdań i informacji dotyczących funkcjonowania DDS+;

12) przestrzeganie przepisów prawa;

13) dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących Seniorów;

14) dbanie o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami w tym zakresie;

15) diagnozowanie i monitorowanie poziomu zaspokajania potrzeb seniorów;

16) koordynowanie spotkań i zajęć dla seniorów;

17) kompleksowe prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Kruszynie i organizowanie zajęć dla seniorów;

18) organizowanie form wsparcia dla seniorów;

19) zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych uczestników DDS+;

20) organizowanie spotkań okolicznościowych, wycieczek, wyjazdów do kina, teatru oraz innych miejsc;

21) tworzenie warunków sprzyjających samorealizacji oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności pensjonariuszy DDS+;

22) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie pensjonariuszy DDS+;

23) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika GOPS.

4. Wymagane dokumenty:

1)    własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

2)    własnoręcznie podpisany życiorys (CV);

3)    wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)    kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplom, dyplomy potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia), potwierdzone za zgodność z oryginałem;

5)    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  i umiejętności zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem;

6)    kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadania stażu pracy), potwierdzone za zgodność z oryginałem;

7)    własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

9)    własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna, potwierdzająca zapoznanie się z obowiązującymi informacjami zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”   - (wzór zamieszczony wraz z ogłoszeniem o naborze).

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru przed podpisaniem umowy o pracę.

5. Miejsce i termin składania dokumentów:

1)    wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej i zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„GOPS/1111/1a/23 - Nabór na stanowisko Kierownika Dziennego Domu „SENIOR+ w Kruszynie” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11. 2023 r. do godz. 14:00 w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej we Włocławku ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, budynek B, pok. Nr 4

Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej we Włocławku po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane

2)    informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP pod adresem   oraz na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Włocławek, ul. Królewiecka 7, budynek B.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)    stanowisko – Kierownik Dziennego Domu „SENIOR+”; 

2)    wymiar etatu – 1 etat;

3)    miejsce pracy – Dzienny Dom „SENIOR+”, ul. Szkolna 9, 87-853 Kruszyn;

4)    data rozpoczęcia pracy – 1 grudnia 2023 r.;

5)    lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenia, w których będzie świadczona praca, zlokalizowane są na piętrze w budynku Dziennego Domu „SENIOR+” w Kryszynie. 

 

7. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Informuje się, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce  w miesiącu  grudniu 2022 r., w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł co najmniej 6%.

 
Kierownik GOPS Włocławek

Elżbieta Grzegórska
 

Wydatek współfinansowany w ramach Programu Wieloletniego "SENIOR+" na lata 2021-2025 edycja 2023

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego