W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu - zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika: 

Stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu.

 

1. Niezbędne wymagania kandydatów:

1)    wykształcenie średnie lub wyższe;

2)    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

3)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej;

5)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)    nieposzlakowana opinia;

7)    biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;

8)    znajomość w szczególności przepisów: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.   o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Dodatkowe wymagania:

1)    preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe;

2)    umiejętność pracy w zespole;

3)    komunikatywność;

4)    samodzielność;

5)    zaangażowanie;

6)    wysoka kultura osobista;

7)    doświadczenie zawodowe na stanowisku odpowiadającym zakresowi zadań na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej;

8)    dyspozycyjność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej:

1.    Prowadzenie gospodarki gruntami i nieruchomościami w gminie.

2.    Prowadzenie spraw z zakresu sporządzania i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Włocławek.

3.    Prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości w zakresie ich: podziału, scalania, pierwokupu i rozgraniczenia.

4.    Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu.

5.    Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją, nabywaniem i sprzedażą gruntów na rzecz gminy.

6.    Dokonywaniu przed wydaniem decyzji oceny prawidłowości wykonywania czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości przez uprawnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów z obowiązującymi przepisami.

7.    Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic.

8.    Stała współpraca z Urzędem Statystycznym w zakresie sprawozdawczości.

9.    Nadzór nad Punktem Obsługi Inwestora (POI).

4. Wymagane dokumenty:

1)    własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

2)    własnoręcznie podpisany życiorys (CV);

3)    wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)    kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplom, dyplomy potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia), potwierdzone za zgodność z oryginałem;

5)    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  i umiejętności zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem;

6)    kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadania stażu pracy), potwierdzone za zgodność z oryginałem;

7)    własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

9)    własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna, potwierdzająca zapoznanie się z obowiązującymi informacjami zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”   - (wzór zamieszczony wraz z ogłoszeniem o naborze).

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru przed podpisaniem umowy o pracę.

5. Miejsce i termin składania dokumentów:

1)    wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej i zaklejonej kopercie   z dopiskiem:
„ROR.210.1.2.2023 - Nabór na stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24 kwietnia 2023 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87- 800 Włocławek, pok. Nr 5.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Włocławek po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane;
2)    informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP pod adresem http://bip.gmina.wloclawek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, w trybie określonym w § 15 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)    stanowisko – Młodszy referent ds. gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej; 

2)    wymiar etatu – 1 etat;

3)    miejsce pracy – Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7;

4)    data rozpoczęcia pracy – 4 maja 2023 r.;

5)    lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenie biurowe, w którym świadczona będzie praca zlokalizowane jest na parterze w budynku A. W budynku A urzędu Gminy Włocławek nie ma windy. Praca na zajmowanym stanowisku wiąże się z przemieszczaniem się pomiędzy pomieszczeniami referatu i budynkami urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7. Praca na stanowisku do spraw gospodarki nieruchomościami i działalności gospodarczej wymaga kontaktu z interesantami i w znacznej mierze opiera się na obsłudze komputera.

7. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Informuje się, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce  w miesiącu  marcu 2023 r., w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł co najmniej 6%.

 

Zastępca Wójta

Elżbieta Grzegórska

 

Załączniki

Powiadom znajomego