W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Stanowisko do spraw dróg oraz infrastruktury komunalnej w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu

Wójt Gminy Włocławek ogłasza ponowny otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

Stanowisko do spraw dróg oraz infrastruktury komunalnej w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu.

1. Niezbędne wymagania kandydatów:

1)    wykształcenie średnie lub wyższe;

2)    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

3)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku do spraw dróg oraz infrastruktury komunalnej;

5)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)    nieposzlakowana opinia;

7)    biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;

8)    znajomość w szczególności przepisów: ustawy z dnia 21 marca 1985 r.   o drogach publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Dodatkowe wymagania:

1)    preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe;

2)    umiejętność pracy w zespole;

3)    komunikatywność;

4)    samodzielność;

5)    komunikatywność;

6)    prawo jazdy kategorii B;

7)    wysoka kultura osobista;

8)    doświadczenie zawodowe na stanowisku odpowiadającym zakresowi zadań na stanowisku do spraw dróg oraz infrastruktury komunalnej;

9)    dyspozycyjność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku do spraw dróg oraz infrastruktury komunalnej:

1)    Koordynowanie oraz współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie usuwania na terenie Gminy Włocławek skutków nadzwyczajnych zjawisk pogodowych  np.: nawalnych opadów, suszy, wymarznięć.

2)    Koordynowanie i prowadzenie spraw dotyczących wniosków o odszkodowania dla producentów rolnych z tytułu poniesionych strat w związku z nagłymi zjawiskami atmosferycznymi.

3)    Współpraca ze spółką wodną z terenu Gminy Włocławek.

4)    Realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne dotyczących stosunków wodnych.

5)    Prowadzenie ewidencji dróg gminnych oraz prowadzenie dla nich książki obiektów.

6)    Prowadzenie spraw dotyczących drogownictwa, w tym:

a)    organizacji ruchu oraz oznakowań,

b)    utrzymanie dróg ze szczególnym uwzględnieniem sezonu zimowego i letniego.

7)    Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska.

8)    Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną, sporządzanie założeń i planów oraz współpraca z zakładem energetycznym.

9)    Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zezwoleń na umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.

10) Wydawanie decyzji w zakresie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym.

11) Regulowanie stanu prawnego dróg zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

12) Prowadzenie spraw związanych z dodatkiem dla odbiorców wrażliwych określonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

13) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką niskoemisyjną i ochroną powietrza, w tym tworzenie strategii i planów oraz monitorowanie przebiegu ich realizacji.

14) Prowadzenie spraw związanych z odnawialnymi źródłami energii.

4. Wymagane dokumenty:

1)    własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

2)    własnoręcznie podpisany życiorys (CV);

3)    wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)    kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplom, dyplomy potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia), potwierdzone za zgodność z oryginałem;

5)    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem;

6)    kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadania stażu pracy), potwierdzone za zgodność z oryginałem;

7)    własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

9)    własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna, potwierdzająca zapoznanie się z obowiązującymi informacjami zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”   - (wzór zamieszczony wraz z ogłoszeniem o naborze).

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru przed podpisaniem umowy o pracę.

5. Miejsce i termin składania dokumentów:

1)    wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej i zaklejonej kopercie   z dopiskiem: „ROR.210.1.6.2023 – ponowny nabór na stanowisko do spraw dróg oraz infrastruktury komunalnej” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2023 r. do godz. 17:00 w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87- 800 Włocławek, pok. Nr 5. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Włocławek po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane;
2)    informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP pod adresem http://bip.gmina.wloclawek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, w trybie określonym w § 15 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)    stanowisko – Młodszy referent ds. dróg oraz infrastruktury komunalnej; 

2)    wymiar etatu – 1 etat;

3)    miejsce pracy – Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7;

4)    data rozpoczęcia pracy – 02.11 2023 r.;

5)    lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenie biurowe, w którym świadczona będzie praca zlokalizowane jest na piętrze w budynku A. W budynku A urzędu Gminy Włocławek nie ma windy. Praca na zajmowanym stanowisku wiąże się z przemieszczaniem się pomiędzy pomieszczeniami referatu i budynkami urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7. Praca na stanowisku do spraw dróg oraz infrastruktury komunalnej wymaga kontaktu z interesantami i w znacznej mierze opiera się na obsłudze komputera.

7. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Informuje się, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce  w miesiącu wrześniu 2023 r., w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł co najmniej 6%.

 

Wójt Gminy Włocławek

Magdalena Korpolak - Komorowska

Załączniki

Powiadom znajomego