W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Stanowisko do spraw rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu.

Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

Stanowisko do spraw rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu.

1. Niezbędne wymagania kandydatów:

1)    wykształcenie średnie lub wyższe;

2)    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530);

3)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

4)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku do spraw rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych;

5)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6)    nieposzlakowana opinia;

7)    biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych;

8)    znajomość w szczególności przepisów: ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

2. Dodatkowe wymagania:

1)    preferowane wykształcenie wyższe kierunkowe;

2)    umiejętność pracy w zespole;

3)    komunikatywność;

4)    samodzielność;

5)    zaangażowanie;

6)    wysoka kultura osobista;

7)    doświadczenie zawodowe na stanowisku odpowiadającym zakresowi zadań na stanowisku do spraw rolnictwa, gospodarki komunalnej robót publicznych;

8)    dyspozycyjność.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku do spraw rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych:

1.    Prowadzenie spraw z zakresu ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

2.    Prowadzenie spraw z zakresu produkcji roślinnej, w tym ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

3.    Prowadzenie spraw dotyczących bieżącego utrzymania (przeglądy) oraz remontów boisk sportowych i placów zabaw.

4.    Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem pomników przyrody na terenie Gminy Włocławek.

5.    Prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

6.    Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska.

7.    Prowadzenie spraw związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

8.    Wydawanie opinii w zakresie wniosków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

9.    Realizowanie zadań związanych z nadzorowaniem i rozliczaniem bieżącej eksploatacji pojazdów służbowych marki: Fiat Ducato, Fiat Panda, Skoda Fabia, ciągnik Zetor, ciągnik Case, koparko - ładowarka New Holland.

10. Pomoc techniczna przy prowadzeniu spraw dotyczących wniosków o odszkodowania dla producentów rolnych z tytułu poniesionych strat w związku z nagłymi zjawiskami atmosferycznymi.

11. Pomoc techniczna w zakresie usuwania na terenie Gminy Włocławek skutków nadzwyczajnych zjawisk pogodowych np. nawalnych opadów, suszy, wymarznięć.

12. Pomoc techniczna przy sprawach dotyczących izb rolniczych, w tym wyborów do izb rolniczych.

13. Pomoc techniczna przy prowadzeniu spraw z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

4. Wymagane dokumenty:

1)    własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

2)    własnoręcznie podpisany życiorys (CV);

3)    wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)    kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplom, dyplomy potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia), potwierdzone za zgodność z oryginałem;

5)    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem;

6)    kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadania stażu pracy), potwierdzone za zgodność z oryginałem;

7)    własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, potwierdzoną za zgodność z oryginałem;

9)    własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna, potwierdzająca zapoznanie się z obowiązującymi informacjami zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”   - (wzór zamieszczony wraz z ogłoszeniem o naborze).

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru przed podpisaniem umowy o pracę.

5. Miejsce i termin składania dokumentów:

1)    wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej i zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„ROR.210.1.4.2023 – nabór na stanowisko do spraw rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 czerwca 2023 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87- 800 Włocławek, pok. Nr 5. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Włocławek po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane;
2)    informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP pod adresem http://bip.gmina.wloclawek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, w trybie określonym w § 15 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)    stanowisko – Młodszy referent ds. rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych; 

2)    wymiar etatu – 1 etat;

3)    miejsce pracy – Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7;

4)    data rozpoczęcia pracy – 1 sierpnia 2023 r.;

5)    lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenie biurowe, w którym świadczona będzie praca zlokalizowane jest na parterze w budynku A. W budynku A urzędu Gminy Włocławek nie ma windy. Praca na zajmowanym stanowisku wiąże się z przemieszczaniem się pomiędzy pomieszczeniami referatu i budynkami urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7. Praca na stanowisku do spraw rolnictwa, gospodarki komunalnej i robót publicznych wymaga kontaktu z interesantami i w znacznej mierze opiera się na obsłudze komputera.

7. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Informuje się, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu  maju 2023 r., w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł co najmniej 6%.

 
Wójt Gminy Włocławek                                                                                 

mgr inż. Magdalena Korpolak - Komorowska

Załączniki

Powiadom znajomego