W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie

Włocławek, dnia 19 listopada 2022 r.

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 633, 655, 974, 1079) w związku z § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021 r. poz. 430), Wójt Gminy Włocławek  ogłasza konkurs na wyłonienie kandydata na Dyrektora  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie. 

1. Siedziba podmiotu leczniczego: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie ul. Szkolna  nr 14
87- 853 Kruszyn
tel. 48/54/2528493

2. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskiwać w siedzibie podmiotu, w godzinach pracy podmiotu, tj. od 9:00 do 14:00 w dni robocze, na podstawie pisemnego wniosku. 

3. Kandydat na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie powinien spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:
1)   posiadać wyższe wykształcenie (preferowane zarządzanie podmiotami leczniczymi);
2)   posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora;
3)   posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
4)   nie karany za przestępstwo popełnione umyślnie.

4. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
4) inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
5) kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
6) informację  z  Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
8) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

5. Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Włocławek (pok. nr 5)  najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r. do godziny 14:00. W razie nadania przesyłki pocztą nie decyduje data stempla pocztowego, lecz moment faktycznego dostarczenia dokumentów do sekretariatu Urzędu Gminy Włocławek. 

Na kopercie należy podać  swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także kopertę opatrzyć adnotacją o treści: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek  z siedzibą w Kruszynie”.

6. Przewidywany termin rozpatrzenia złożonych dokumentów przez Komisję Konkursową ustalono na dzień 2 grudnia 2022 r.

7.  W trakcie rozpatrywania zgłoszonych kandydatur komisja konkursowa w toku rozmowy z kandydatem może wymagać, aby kandydat wykazał się stosowną wiedzą, w tym wiedzą i umiejętnościami związanymi z zarządzaniem podmiotem leczniczym; wiedzę tę sprawdza komisja konkursowa albo wyznaczeni przez przewodniczącego komisji jej członkowie. W toku postępowania zostanie oceniona między innymi koncepcja sprawowania funkcji objętej konkursem a nadto znajomość regulacji prawnych, których znajomość jest niezbędna na zajmowanym stanowisku, tj. w szczególności:
1)  przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
2)   przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3)   przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
4)   przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

8. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. 
 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie zostało przyjęte przez Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie na posiedzeniu Komisji w dniu 17 listopada 2022 r.

 

Wójt

Magdalena Korpolak-Komorowska

 

Powiadom znajomego