Podatek od środków transportu

Podatek od środków transportu osób fizycznych - Wnioski w sprawach ulg, umorzeń, odroczeń, rat

 

Deklaracja oraz załącznik na podatek od środków transportowych  - pobierz (240kB) pdf

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. , Nr 121, poz. 844 z późn. zmianami/,
- Uchwała Nr XX/156/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 28.11.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. i zwolnień w tym podatku.

Uwagi:
A.
Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków transportowych są obowiązane :
1/ składać, w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu , deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy , sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru , a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku ;
2/ odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania , lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności;
3/ wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych – bez wezwania – na rachunek gminy,

B.Termin płatności podatku od środków transportowych; - płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego , w terminie do dnia 15 lutego  i do dnia 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał :
1/ po dniu 1 lutego a przed dniem 1 września danego roku , podatek ten za rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie :
  a/ w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata,
  b/ do  dnia 15 września danego roku  - II rata ,
2/ od dnia 1 września danego roku, podatek  jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
3/ jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku , podatek ten za rok ustala sie proporcjonalnie do liczby miesięcy , w których istniał obowiązek podatkowy ,


C.Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty ¨ Podstawa prawna - art. 48  § 1 ,art .67a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.)
- Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie Urzędu
- Odroczenie - zwolnione z opłaty skarbowej
- Rozłożenie na raty - zwolnione z opłaty skarbowej
- Przy  odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną – podstawa prawna – art. 57 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.)

D. Podatek od środków transportowych  można umorzyć.
- Podstawa prawna - art.67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Z 2005 Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami)
- Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku. Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.

Dokumenty:
1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku.
2. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej.
3. Wniosek o rozłożeniu na raty podatku, zaległości podatkowej.
4. Załączniki:
- Oświadczenie przedsiębiorcy - w przypadku, gdy wnioskujący prowadzi działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178),
- Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
- odcinki emerytur lub rent - kopie,
- zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopia dowodu pobieranego zasiłku - potwierdzenie.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w pok. nr 11). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:
Inspektor d/s Gospodarki gruntami i planowania przestrzennego
Urząd Gminy Włocławek, bud. A, pok. Nr 1
tel. (054) 230-53-36

Uwagi:
1.W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy - Ordynacja podatkowa).
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

metryczka


Wytworzył: Referat (17 maja 2006)
Opublikował: Kamil Wieczorek (17 maja 2006, 12:14:29)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (14 marca 2016, 12:50:54)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6284