UCHWAŁA Nr XVI/147/12 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 października 2012 r.

UCHWAŁA Nr XVI/147/12 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 12 października 2012 r. 
 
w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Włocławek na lata 2012-2032”.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt. 3, art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  ze zmianami: Dz. U. z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  poz. 984,  Nr 153,  poz. 1271,  Nr 214,  poz. 1806,  Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  Dz. U. z 2004 r. Nr 102,  poz. 1055, Nr 116,  poz. 1203,  Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U.  z 2007 r.  Nr 48, poz. 372,  Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ,  Dz. U. z 2008 r.  Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458,   Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,  Dz. U. z 2010 r.  Nr 28,    poz. 142 i 146,  Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r.  Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U.  z 2012 r. poz. 567) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zmianami: Dz. U. z 2008 r., Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 79, poz. 698, Nr 80, poz. 707, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106,Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 57, poz. 780, Nr 69, poz. 893, Nr 215, poz. 1664, Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz. 1019, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, Nr 74, poz. 945, Nr 78, poz. 965, Nr 182, poz. 1228, Nr 40, poz. 227, Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 94, poz. 551, Nr 178, poz. 1060, Nr 224,poz. 1341, Nr 94, poz. 957, Nr 94, poz. 958, Nr 152, poz. 897, Dz. U. z 2012 r. poz. 460), 
 
Rada Gminy Włocławek, uchwala co następuje:
 
§ 1 Uchwala się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Włocławek na lata 2012-2032”.
 
§ 2 Wykonanie   uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
 
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4 Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w BIP oraz umieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włocławek.

Pobierz skan uchwały (162kB) pdf
Programu usuwania azbestu (5178kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (12 października 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (18 października 2012, 20:53:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4714