Informacje i Ogłoszenia

Informacje i Ogłoszenia

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z przeprowadzonych konsultacji odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi na rok 2020".

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z przeprowadzonych konsultacji odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 [...]

Wójt Gminy Włocławek opracował projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Włocławek na lata 2018 - 2023”. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

Wójt Gminy Włocławek opracował projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Włocławek na lata 2018 - 2023”. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach – zapoznania się z dokumentem i przesłania swoich uwag na adres mailowy: [...]

Ogłoszenie o naborze wniosków

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW  1. Wójt Gminy Włocławek ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie uchwały nr XXXIX/290/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 września [...]

Informacja - przedłużony do 31 marca 2019 roku termin konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których...

InformacjaSzanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że został przedłużony do 31 marca 2019 roku termin konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r. - Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w formie wsparcia.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek z dnia 10 stycznia 2019 r.    Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 stycznia 2019r.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 stycznia 2019 r.    Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 stycznia 2019 r.    Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o [...]

Komunikat Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie wysokości i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 Publikacja w Biuletynie Informacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nastąpiła w dniu 7 listopada 2018 r. Taryfa wchodzi w życie, zgodnie z art. 24 f, ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek

Włocławek, dnia 12 czerwca 2018 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK    Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),  art. [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Wójt Gminy Włocławek informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionego zadania publicznego o charakterze gminnym, rodzaj zadania działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Wójt Gminy Włocławek informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionych zadań publicznych o charakterze gminnym w 2018 r.– rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury [...]

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r.

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami)z terenu Gminy Włocławek (gmina [...]

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego    Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2  w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 2 [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 września 2017 r.

Informuję, że w związku z konsultacjami społecznymi odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia [...]

INFORMACJA

Na podstawie art. 78e ust. 1 oraz art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) poniżej przedstawiam informacje dotyczące: 1) podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 stycznia 2017 r.

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) z terenu Gminy Włocławek (gmina [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 20 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek   Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 28 września 2016 r.

Informuję, że w związku z konsultacjami społecznymi odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z [...]

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE

Wójt Gminy Włocławek ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie, ul. Szkolna 15, 87-853 [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 22 grudnia 2015 r.

Informuję, że w związku z konsultacjami społecznymi odnośnie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w [...]

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek z dnia 1 października 2015 r.

Informuję, że w związku z konsultacjami społecznymi odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia [...]

Informacja Wójta Gminy Włocławek w sprawie wyłożenia spisu członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

Informacja Wójta Gminy Włocławek w sprawie wyłożenia spisu członków izby rolniczej  uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej        Wójt Gminy Włocławek [...]

Obwieszczenie Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego

O B W I E S Z C Z E N I E ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych pn. „Koncepcja spójnej gospodarki [...]

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE.

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE.   Wójt Gminy Włocławek ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. [...]

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMÓLNIKU.

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JANUSZA KORCZAKA W SMÓLNIKU.   Wójt Gminy Włocławek ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie wyników otwartego konkursu ofert.  Wójt Gminy Włocławek informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację niżej [...]

OGŁOSZENIE. Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek.Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym.I. Rodzaj zadań : wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.    1.Zadania publiczne [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej...

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Wójt Gminy Włocławek informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację niżej [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wyniku otwartego konkursu ofert.

Informuję, że w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym, rodzaj zadania – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie wsparcia wybrano niżej [...]

Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek.      Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym.    I. Rodzaj zadań : wspieranie i upowszechnianie [...]

Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy  Włocławek.    Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym.    I. Rodzaj  zadania : działalność [...]

Wójt Gminy Włocławek Informuje

WÓJT GMINY WŁOCŁAWEK informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zmianami)   został [...]

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w sprawie odwołania od decyzji znak: RBIiR.6220.7.2012.2013 AK z dnia 2 maja 2013 r.

Włocławek, dnia  22 lipca 2013 r.     SKO 829 - 830/13   OBWIESZCZENIE    Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. DzU 2013, poz. 267 ), w zw. [...]

Oferta realizacji zadania publicznego - integracja lokalna poprzez remont świetlicy w Warząchewce Polskiej

Oferta realizacji zadania publicznego - integracja lokalna poprzez remont świetlicy w Warząchewce Polskiej, w której odbywają się uroczystości i imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectw: Warząchewka Polska, Warząchewka Królewska, [...]

Informacja Wójta Gminy Włocławek Wójt Gminy Włocławek opracował projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2013 rok”.

Informacja Wójta Gminy Włocławek Wójt Gminy Włocławek opracował projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włocławek na 2013 rok”. Zapraszamy do [...]

Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek.    Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym.    I. Rodzaj zadań : wspieranie i upowszechnianie [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek o konkursie na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie

OGŁOSZENIEWÓJTA GMINY WŁOCŁAWEKo konkursie na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w KruszynieDziałając na podstawie art. 46, art. 49  ust. 3 ustawy z dnia  15 kwietnia [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 września 2012 r.

Wójta Gminy Włocławek z dnia 12 września 2012 r.   Informuję, że w związku z konsultacjami społecznymi odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami [...]

Informacja Wójta Gminy Włocławek dotycząca procedur ubiegania się o odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry

(Podstawa prawna –art. 126 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz 1220 z późn. zm.) Poszkodowany aby uzyskać odszkodowanie musi złożyć wniosek do właściwego [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 marca 2012 roku

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie otwartego konkursu ofert.        Wójt Gminy Włocławek informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym.

Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym.   I. Rodzaj zadania : działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek w sprawie wyniku otwartego konkursu ofert.

O G Ł O S Z E N I E Wójta Gminy Włocławek z dnia 7 marca 2012 r.w sprawie wyniku otwartego konkursu ofert.             Informuję, że w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na [...]

Obwieszczenie z 02.03.2012r.

Obwieszczenie Burmistrza Brześcia Kujawskiego w sprawie poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w obrębie obszaru koncesyjnego ,,Brześć Kujawski" [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym

Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym.I.Rodzaj zadań : wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.Zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury [...]

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym

Wójt Gminy Włocławekogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznegoo charakterze gminnym.  I. Rodzaj zadania : działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.Zadanie publiczne na rzecz [...]

metryczka