Ogłoszenia

Informacja Wójta Gminy

Informacja Wójta Gminy Włocławek
z dnia 12 września 2011 r.

Wójt Gminy Włocławek zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 12 września 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji zewnętrznej gazu płynnego do suszarni piasku oraz kotłowni z parownikiem wodnym wraz z sześcioma naziemnymi zbiornikami V=6700 dm sześciennych oraz rozbudowie suszarni piasku w zakresie dobudowy 1 sztuki silosu na żwir o zdolności magazynowej 160 t., przebudowie (wymianie) istniejącego węzła klasyfikacji piasku na układ trzech przesiewaczy dwupowłokowych posadowionych na istniejącym fundamencie, budowie przyłącza energetycznego zasilającego węzeł klasyfikacji piasku przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 378/5 w miejscowości Dąb Wielki (obręb ewidencyjny Dąb Wielki), gm. Włocławek. Przedmiotowa decyzja stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w inwestycji.
Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone było na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „ANMAR” Mariusz Poliński

Z wydaną decyzją zapoznać można się w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7 pokój nr 2.

Data wprowadzenia informacji 2011-09-13 10:21:11, wprowadzający: Łukasz Lewandowski
Informacja Wójta Gminy Włocławek

Informacja Wójta Gminy Włocławek
z dnia 04 lipca 2011 r.

Wójt Gminy Włocławek zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 04 lipca 2011 r. wydana została decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na - odlakierowywaniu – usuwaniu powłoki lakierniczej metodą pirolizy przy zastosowaniu urządzenia firmy Ekotech o nazwie ET-1121 przewidziana do realizacji w istniejących budynkach produkcyjno-biurowych
Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone było na wniosek firmy „Instal-Projekt” Gawłowscy, Ścierzyńscy Sp. jawna.
Z wydaną decyzją zapoznać można się w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7 pokój nr 2 w terminie 14 dni od doręczenia niniejszej informacji.

Data wprowadzenia informacji 2011-07-24 22:59:21, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Informacja Wójta Gminy
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku.Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt.2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Czytaj całość...
Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 12:34:24 Informację zaktualizowano 2011-06-14 12:36:14, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Wybory ławników sądowych na kadencję 2012-2015
Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące wyboru ławników sądowych w Gminie Włocławek na kadencję 2012-2015.

1. Kolegium Sądu Okręgowego we Włocławku ustaliło następującą liczbę ławników sądowych wybieranych przez Radę Gminy Włocławek:
 • do Sądu Okręgowego we Włocławku 15 osób, w tym 3 osoby do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • do Sądu Rejonowego we Włocławku III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich 2 osoby,
 • do Sądu Rejonowego we Włocławku IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 3 osoby. Łącznie 5 osób.
Ogólna zatem liczba ławników sądowych wybieranych przez Radę Gminy Włocławek na kadencję 2012-2015 wynosi 20 osób.

2. Opiniowaniem zgłoszonych kandydatur na ławników sądowych zajmować się będzie Zespół do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów, składający się z 8 osób, któremu przewodniczy Pani Elżbieta Ulanowicz, Radna Gminy Włocławek. Zespół powołała Rada Gminy Włocławek w dniu 27 maja 2011r. na mocy Uchwały Nr V/43/11 (
pobierz uchwałę).

3. Zasady dokonywania zgłoszeń.
Procedurę dokonywania zgłoszeń kandydatów, postępowania z dokumentami złożonymi przy zgłaszaniu kandydatów oraz wyboru ławników określają następujące akty prawne:
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), Pobierz
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2011r. Nr 109, poz. 627), Pobierz
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2006r. Nr 50, poz. 370), Pobierz
 • Nowy wzór Karta zgłoszenia kandydata na ławnika. Pobierz
4. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych informujemy, że Minister Sprawiedliwości w dniu 10 czerwca 2011r. na stronie www.ms.gov.pl zamieścił informację dotyczącą wyboru ławników z której min. wynika, że dokumenty złożone przez kandydatów na ławników według dotychczasowych przepisów przed dniem wejścia w życie nowych regulacji powinny być uznawane za prawidłowe w momencie wyboru. Zasada ta dotyczy również zgłoszeń kandydatów na kartach wg wzoru z 2006r.

5. Przypominamy:
1. Ławnikiem może być ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 • nie przekroczył 70 lat,
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie.
2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji,
 • do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL , miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
6. Najważniejsze terminy.
Kandydatów na ławników należy zgłaszać Radzie Gminy Włocławek w terminie do dnia 30 czerwca 2011r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Gminy Włocławek, pok. Nr 5. Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku 2011r.

Data wprowadzenia informacji 2011-06-14 11:23:02, wprowadzający: Kamil Wieczorek

WÓJT GMINY WŁOCŁAWEK

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zmianami / został sporządzony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży , najmu i dzierżawy . Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 na okres 21 dni tj. od 6.06.2011 r. do 27.06.2011 r. Ponadto informację w tej sprawie podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości a także na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl

Data wprowadzenia informacji 2011-06-03 23:08:00, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek
z dnia 21 marca 2011 roku w sprawie otwartego konkursu ofert.

Wójt Gminy Włocławek informuję, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację niżej wymienionych zadań publicznych o charakterze gminnym w 2011 r. - rodzaj zadania : wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
 • Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2011r.
 • Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu sportowo-rekreacyjnego lub sportowego w 2011r.
 • Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2011 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek
Zostały wybrane następujące oferty i przyznano dotacje :
 1. Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” Smólnik: „Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2011 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”- przyznano dotację 30.000,00 zł.
 2. Ludowy Zespół Sportowy „Kujawiak” Kruszyn: „Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2011 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”- przyznano dotację 31.000,00 zł.
 3. Uczniowski Klub Sportowy „AS Kruszyn” „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu sportowo-rekreacyjnego lub sportowego w 2011r.”- przyznano dotację 2.000,00 zł.
 4. Uczniowski Klub Sportowy „Kruszyn” „Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2011r.” – przyznano dotację 2.000,00 zł.
 5. Uczniowski Klub Sportowy „START” Smólnik: „Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2011r.” „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu sportowo-rekreacyjnego lub sportowego w 2011r.”- przyznano dotację 5.000,00 zł.
Obowiązuje od: 2011-03-21 Data wprowadzenia informacji 2011-03-28 07:46:43 Informację zaktualizowano 2011-06-03 23:08:19, wprowadzający: Kamil Wieczorek

Włocławek, 2011-03-08
RBIiR.7624-10/10/11

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Włocławek
w sprawie wyznaczenia terminu rozprawy administracyjnej

Wójt Gminy Włocławek działając na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 9, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu utwardzenia terenu z przeznaczenie na prowadzeni działalności gospodarczo-usługowej w zakresie kruszenia gruzu przewidzianej do realizacji na działce o nr ewidencyjnym 10/7 w obrębie ewidencyjnym Ludwinowo odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, na którą zapraszam wszystkich zainteresowanych.
Rozprawa odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7 budynek B w dniu 17 marca 2011 roku o godzinie 12:00.
Jednocześnie informuję, iż w tym samym terminie w godzinach 13:00 – 13:30 odbędzie się rozprawa administracyjna w terenie, tj. w miejscu planowanej realizacji w/w inwestycji.

Data wprowadzenia informacji 2011-03-18 08:19:36 Informację zaktualizowano 2011-03-18 08:20:34, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek
z dnia 14 marca 2011 roku w sprawie otwartego konkursu ofert.

Informuję, że w związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym - rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych „Integracja lokalna poprzez koncerty sceniczne i plenerowe orkiestr dętych na terenie Gminy Włocławek w 2011 roku” została wybrana oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie. Na realizację wyżej wymienionego zadania przyznano dotację w wysokości 8.000,00 zł. (słownie : osiem tysięcy złotych) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kruszynie.
Data wprowadzenia informacji 2011-03-15 12:08:48 Informację zaktualizowano 2011-03-18 08:20:39, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek
Pobierz ogłoszenie:
Data wprowadzenia informacji 2011-01-28 11:27:44, wprowadzający: Kamil Wieczorek, autor: Małgorzata Świderska

Wójt Gminy Włocławek
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
o charakterze gminnym.

I. Rodzaj zadania : wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Zadania publiczne na rzecz upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych, dzieci, młodzieży w formie wsparcia :
-„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2011 r.”,
-„Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu sportowo-rekreacyjnego lub sportowego w 2011 r.”.
-„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2011 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”.

II. Kwota na wszystkie zadania ogółem – 80 tys. zł. .

III. Zasady przyznawania dotacji.
Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów :
1.Podania całkowitego kosztu realizacji zadania (kalkulacja kosztów).
2.Wielkość środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się, na realizację zadania.
3.Możliwości finansowe gminy, określone w uchwale budżetowej w ramach działu Kultura Fizyczna i Sport.
4.Rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania zadań w poprzednich latach.
5.Ocena możliwości realizacji zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1.Zadanie winno być wykonane w roku 2011, a szczegółowy termin realizacji zostanie określony w umowie.
2.Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie

V. Termin składania ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 21.02.2011 r. do Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy Włocławek,
ul. Królewiecka 7, pok. Nr 3.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
W ciągu 30 dni zostanie dokonana ocena i wybór ofert.
1.Ocena ofert pod względem formalnym i terminowości złożenia.
- jedynie oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą dalszej
ocenie merytorycznej,
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
2.Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w oparciu
o następujące kryteria :
-celowość realizacji zadania,
-rodzaj zadania i korzyści wynikające z jego realizacji,
-ranga zadania,
-ocena możliwości realizacji zadania,
-preferowanie podmiotów działających na terenie Gminy Włocławek,
-cykliczność proponowanych zadań.

VII. W 2010 roku zadania publiczne na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie wsparcia zrealizowano poprzez otwarte konkursy ofert.
Następujące zespoły i kluby otrzymały dotacje w podanych wysokościach :
-LZS „Kujawiak” Kruszyn – 30.000,00 zł.
-LZS „Victoria” Smólnik – 30.000,00 zł.
-UKS „Start” Smólnik – 6.100,00 zł.
-UKS „AS Kruszyn” – 2.000,00 zł.
-UKS „Kruszyn” – 1.900,00 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).Informacji odnośnie konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. 3, tel. 054 230 53 38. Siedziba Wójta Gminy Włocławek: ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek


Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

Data wprowadzenia informacji 2011-01-20 11:30:50 Informację zaktualizowano 2011-03-18 08:20:45, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Informacja Wójta Gminy dnia 28 grudnia 2010r.

Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z przeprowadzonych konsultacji odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na rok 2011”.

Zarządzeniem Nr 255/10Wójt Gminy Włocławek postanowił przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na rok 2011”.
Na podstawie Uchwały Nr XLVII/316/10 Rady Gminy Włocławek z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wybrano formę konsultacji poprzez wyrażenie pisemnej opinii w tej kwestii.
Zarządzenie nr 255/10 Wójta Gminy Włocławek, ogłoszenie o konsultacjach oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , na rok 2011” zostały umieszczone na stronie BIP-u, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włocławek.
Wyniki konsultacji są następujące :
- nikt się nie zgłosił i nie przesłał opinii odnośnie wyżej wymienionego projektu uchwały w sprawie programu współpracy.
W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie proponowanego projektu uchwały.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

Data wprowadzenia informacji 2010-12-30 07:46:10 Informację zaktualizowano 2010-12-30 07:47:22, wprowadzający: Kamil Wieczorek

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 13 grudnia 2010 roku.

Informuję, że w związku z konsultacjami społecznymi odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,na rok 2011”, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą zgłaszać pisemne opinie w terminie od dnia 13.12.2010 r. do dnia 27.12.2010 r. w Urzędzie Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, pok. 3, odnośnie wyżej wymienionego projektu uchwały.

Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 23:22:48 Informację zaktualizowano 2010-12-30 07:46:35, wprowadzający: Kamil Wieczorek

Informacja Wójta Gminy Włocławek
z dnia 08 grudnia 2010 r.

Wójt Gminy Włocławek zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 06 grudnia 2010 r. wydana została decyzja ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego – piasku „LUDWINOWO I” położonego w miejscowości Ludwinowo (obręb ewidencyjny Ludwinowo), działka o nr ewidencyjnym 86, gm. Włocławek.Postępowanie w przedmiotowej sprawie prowadzone było na wniosek firmy „TRANSPOL” Kopalnia Kruszywa Zenon Poliński. Z wydaną decyzją zapoznać można się w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7 pokój nr 2.

Data wprowadzenia informacji 2010-12-13 08:30:32, wprowadzający: Kamil Wieczorek

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu rozbudowy Lotniska Kruszyn w miejscowości Kruszyn,
gmina Włocławek wraz z przebudową części istniejącej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rozbudowy Lotniska Kruszyn w miejscowości Kruszyn, gmina Włocławek wraz z przebudową części istniejącej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 października 2010 r. do 15 listopada 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7 w godzinach pracy Urzędu.Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 października 2010 r. siedzibie Urzędu Gminy Włocławek o godz: 1000.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2010 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Włocławek.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450, z późn. zm.).

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

Data wprowadzenia informacji 2010-09-28 20:04:14 Informację zaktualizowano 2010-12-13 23:23:20, wprowadzający: Kamil Wieczorek

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu rozbudowy Lotniska Kruszyn w miejscowości Kruszyn,
gmina Włocławek wraz z przebudową części istniejącej

Na podstawie art. 17 pkt. 10) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rozbudowy Lotniska Kruszyn w miejscowości Kruszyn, gmina Włocławek wraz z przebudową części istniejącej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 października 2010 r. do 15 listopada 2010r. w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 października 2010 r. siedzibie Urzędu Gminy Włocławek o godz: 1000.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2010 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje sie również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

Data wprowadzenia informacji 2010-09-28 20:01:25 Informację zaktualizowano 2010-12-13 23:23:26, wprowadzający: Kamil Wieczorek

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Skoki Duże,
działki o nr ewidencyjnych 43 i 44/1

Na podstawie art. 17 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-rowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zago-spodarowania przestrzennego gminy Włocławek w zakresie obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Skoki Duże, działki o nr ewidencyjnych 43 i 44/1 wraz z prognozą oddziały-wania na środowisko, w dniach od 20 lipca 2010 r. do 20 sierpnia 2010 r . w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2010 r. o godz.1000 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu wraz z prognozą oddzia-ływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-przekraczalnym terminie do dnia 10 września 2010 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opa-trzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwali-fikowanego certyfikatu.

Data wprowadzenia informacji 2010-07-09 23:48:36 Informację zaktualizowano 2010-09-28 20:02:04, wprowadzający: Kamil Wieczorek

O G Ł O S Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Strategii Rozwoju Gminy Włocławek na lata 2009-2020
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/183/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia w/w strategii
z a w i a d a m i a m
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Gminy Włocławek na lata 2009-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 17 czerwca 2010 r. do 15 lipca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Strategii Rozwoju Gminy Włocławek na lata 2009 – 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 30 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy o godz: 10 00.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. nr 1 w godzinach pracy Urzędu.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie w/w strategii wraz prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2010 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Włocławek.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 41 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostawi się bez rozpatrzenia.

Data wprowadzenia informacji 2010-06-09 21:03:58 Informację zaktualizowano 2010-07-09 23:51:00, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Informacja Wójta Gminy Włocławek
Informacja o przyznanych dotacjach w związku z ogłoszonym przez Wójta Gminy Włocławek otwartym konkursem ofert na realizacje zadań publicznych o charakterze gminnym z dnia 21 stycznia 2010r. ,rodzaj: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Pobierz
Data wprowadzenia informacji 2010-04-22 08:50:15 Informację zaktualizowano 2010-06-09 21:04:12, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Informacja Wójta Gminy Włocławek

INFORMACJA WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK


Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Włocławek informuje, że wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku z prośbą o zaopiniowanie „Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu rozbudowy Lotniska Kruszyn w miejscowości Kruszyn, gmina Włocławek wraz z przebudową części istniejącej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Data wprowadzenia informacji 2010-02-22 19:38:08 Informację zaktualizowano 2010-04-22 08:51:10, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Ogłoszenie Wójta Gminy

Wójt Gminy Włocławek
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
o charakterze gminnym.

I. Rodzaj zadania : upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
1. Zadanie publiczne na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych i młodzieży w formie w s p a r c i a :„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2010 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”.

II. Kwota na zadanie ogółem – 60.000,00 zł. .

III.Zasady przyznawania dotacji.
1.Formalna i merytoryczna ocena ofert przez komisję konkursową.
2.Przedłożenie wyników konkursu Wójtowi.
3.Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu w tym ustalenia wysokości przyznanej dotacji dokonuje Wójt w formie zarządzenia.

Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów :
1.Całkowity koszt realizacji zadania (kosztorys) oraz sposób realizacji.
2.Wielkość środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się, na realizację zadania.
3.Możliwości finansowe gminy, określone w uchwale budżetowej w ramach działu Kultura Fizyczna i Sport.
4.Rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania zadań w poprzednich latach.
5.Dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadania, wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie, referencje.

IV. Wymogi formalne jakie powinna spełniać oferta:
1.Oferta powinna zawierać:
-nazwę i siedzibę oferenta,
-dokładny adres oferenta, numer telefonu i faxu oraz e-mail,
-formę prawną i numer rejestru, w który wpisany jest klub sportowy,
-numer NIP i REGON,
-nazwę banku i numer rachunku bankowego,
-rodzaj i cel zadania,
-szczegółowy, spójny z kosztorysem opis realizacji zadania,
-kosztorys zawierający kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy,
-wysokość wnioskowanej dotacji,
-oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach do oferty informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
-podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta.
2.Do oferty należy dołączyć:
-aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tegoż dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert,
-potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego,
-informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania,
-merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności.
3.W ofercie można zawrzeć informacje lub dołączyć do oferty oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty zawierające referencje, czy potwierdzające wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenia oferenta.
4.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Konkurs na realizację zadania w zakresie sportu kwalifikowanego w Gminie Włocławek”.

V. Termin i warunki realizacji zadania.
1.Zadanie winno być wykonane w roku 2010,a szczegółowy termin realizacji zostanie określony w umowie.
2.Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami,w zakresie opisanym w ofercie

VI. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.02.2010 r. do Urzędu Gminy we Włocławku, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. Nr 3.

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, budynek B, sala obrad w dniu 26.02.2010 r. o godz. 14.

VIII. Zastrzeżenie o prawie odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
1.Prawo odwołania konkursu przysługuje Wójtowi Gminy Włocławek.
2.Prawo przesunięcia terminu składania ofert przysługuje Komisji Konkursowej.

IX. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.W ciągu 14 dni zostanie dokonana ocena i wybór ofert- od upływu terminu składania ofert, chyba że Komisja Konkursowa podejmie decyzję o dodatkowym terminie do uzupełnienia braków w ofertach.

1.Ocena ofert pod względem formalnym :
-oferta złożona przez uprawniony podmiot,
-zachowaniem terminu składania ofert,
-podpisana została przez osoby umocowane do reprezentacji,
-zawiera wszystkie informacje wymienione w ogłoszeniu o konkursie.
Jedynie oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą dalszej ocenie merytorycznej,
-oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.Dokonując oceny merytorycznej oferty komisja konkursowa bierze pod uwagę :
-rodzaj i cel zadania,sposób realizacji zadania,
-kosztorys, w szczególności ze względu na rodzaj kosztów,
-udział środków własnych i posiadanych z innych źródeł,
-zasoby kadrowe,
-dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań z zakresu sportu kwalifikowanego,,
-wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenia, referencje,
-dotychczasowa współpraca z gminą, w tym rzetelne i terminowe wywiązywanie się z zawartych w ciągu ostatnich 2 lat umów i porozumień.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XV/103/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie : określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Włocławek.Informacji odnośnie konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. 3, tel. 054 230 53 38.

Siedziba Wójta Gminy Włocławek:
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 12:32:57 Informację zaktualizowano 2010-04-22 08:51:44, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Ogłoszenie Wójta Gminy


Wójt Gminy Włocławek
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
o charakterze gminnym.


I. Rodzaj zadania : upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
1.Zadania publiczne na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych, dzieci, młodzieży
w formie w s p a r c i a :
-„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2010 r.”,
-„Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu sportowo-rekreacyjnego lub sportowego w 2010 r.”.

II. Kwota na wszystkie zadania ogółem – 10 tys. zł. .

III. Zasady przyznawania dotacji.
Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów :
1.Całkowity koszt realizacji zadania (kalkulacja kosztów).
2.Wielkość środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się, na realizację zadania.
3.Możliwości finansowe gminy, określone w uchwale budżetowej w ramach działu Kultura Fizyczna i Sport.
4.Rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania zadań
w poprzednich latach.
5.Ocena możliwości realizacji zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1.Zadanie winno być wykonane w roku 2010,a szczegółowy termin realizacji zostanie określony w umowie.
2.Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie

V. Termin składania ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 25.02.2010 r. do Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. Nr 3.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
W ciągu 30 dni zostanie dokonana ocena i wybór ofert.
1.Ocena ofert pod względem formalnym i terminowości złożenia.
- jedynie oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą dalszej ocenie merytorycznej,
- oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
2.Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w oparciu
o następujące kryteria :
-celowość realizacji zadania,
-rodzaj zadania i korzyści wynikające z jego realizacji,
-ranga zadania,
-ocena możliwości realizacji zadania,
-preferowanie podmiotów działających na terenie Gminy Włocławek,
-cykliczność proponowanych zadań.

VII. W 2009 roku zadania publiczne na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie wsparcia zrealizowano poprzez otwarte konkursy ofert.
Następujące zespoły i kluby otrzymały dotacje w podanych wysokościach :
-LZS „Kujawiak” Kruszyn – 25.500,00 zł.
-LZS „Victoria” Smólnik – 24.500,00 zł.
-UKS „Start” Smólnik – 6.500,00 zł.
-UKS „AS Kruszyn” – 2.500,00 zł.
-UKS „Kruszyn” – 1.000,00 zł.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.).Informacji odnośnie konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. 3, tel. 054 230 53 38.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 12:25:22 Informację zaktualizowano 2010-04-22 08:51:33, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Ogłoszenie Wójta Gminy

Włocławek, 05.03.2009 r.

Przyznane dotacje
na realizację zadania publicznego w 2009 r.
na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wpłynęły oferty:
1.UKS „Start” –Organizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych – w kwocie 10.200 zł.
2.UKS „AS Kruszyn” – szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włocławek – w kwocie 5.000 zł.
3.UKS „Kruszyn” – szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włocławek – w kwocie 2.000 zł.

Przyznaję dotację w następujących kwotach :

1.UKS „Start” – 6.500,00 zł.
2.UKS „AS Kruszyn” – 2.500,00 zł.
3.UKS „Kruszyn” – 1.000,00 zł.


Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

Data wprowadzenia informacji 2010-01-21 12:19:22 Informację zaktualizowano 2010-04-22 08:51:23, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Ogłoszenie Wójta Gminy!!!


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Włocławek
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym.I. Rodzaj zadania : upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
1. Zadanie publiczne na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych i młodzieży w formie w s p a r c i a :
-„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2009 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”- kwota na zadanie ogółem : 50.000,00 zł..
II. Kwota na zadanie ogółem – 50 tys. zł. .
III. Zasady przyznawania dotacji.
Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów : 1.Całkowity koszt realizacji zadania (kosztorys) oraz sposób realizacji.
2.Wielkość środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się, na realizację zadania.
3.Możliwości finansowe gminy, określone w uchwale budżetowej w ramach działu Kultura Fizyczna i Sport.
4.Rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania zadań w poprzednich latach.
5.Dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadania, wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenie, referencje.
IV. Wymogi formalne jakie powinna spełniać oferta:
1.Oferta powinna zawierać:
-nazwę i siedzibę oferenta,
-dokładny adres oferenta, numer telefonu i faxu oraz e-mail,
-formę prawną i numer rejestru, w który wpisany jest klub sportowy,
-numer NIP i REGON,
-nazwę banku i numer rachunku bankowego,
-rodzaj i cel zadania,
-szczegółowy, spójny z kosztorysem opis realizacji zadania,
-kosztorys zawierający kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy,
-wysokość wnioskowanej dotacji,
-oświadczenie, iż wszystkie podane w ofercie i załącznikach do oferty informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
-podpisy osób umocowanych do działania w imieniu oferenta. 2.Do oferty należy dołączyć:
-aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących lub potwierdzony za zgodność odpis tegoż dokumentu, wystawiony najpóźniej na trzy miesiące przed terminem składania ofert,
-potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego,
-informację o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie zadania,
-merytoryczne i finansowe sprawozdanie z działalności.
3.W ofercie można zawrzeć informacje lub dołączyć do oferty oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumenty zawierające referencje, czy potwierdzające wyniki we współzawodnictwie sportowym, osiągnięcia, doświadczenia oferenta.
4.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej opisem „Konkurs na realizację zadania w zakresie sportu kwalifikowanego w Gminie Włocławek”.
V. Termin i warunki realizacji zadania.
3.Zadanie winno być wykonane w roku 2009,a szczegółowy termin realizacji zostanie określony w umowie.
4.Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie
VI. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16.02.2009 r. do Urzędu Gminy we Włocławku, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.
Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. Nr 3.
VII. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7, budynek B, sala obrad w dniu 18.02.2009 r. o godz. 14.
VIII. Zastrzeżenie o prawie odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert.
1.Prawo odwołania konkursu przysługuje Wójtowi Gminy Włocławek.
2.Prawo przesunięcia terminu składania ofert przysługuje Komisji Konkursowej.
IX. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.W ciągu 14 dni zostanie dokonana ocena i wybór ofert- od upływu terminu składania ofert, chyba że Komisja Konkursowa podejmie decyzję o dodatkowym terminie do uzupełnienia braków w ofertach.
1.Ocena ofert pod względem formalnym :
-oferta złożona przez uprawniony podmiot,
-zachowaniem terminu składania ofert,
-podpisana została przez osoby umocowane do reprezentacji,
-zawiera wszystkie informacje wymienione w ogłoszeniu o konkursie.
Jedynie oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą dalszej ocenie merytorycznej,
-oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria :
-celowość realizacji zadania,
-rodzaj zadania i korzyści wynikające z jego realizacji,
-ranga zadania,
-ocena możliwości realizacji zadania,
-preferowanie podmiotów działających na terenie Gminy Włocławek,
-cykliczność proponowanych zadań.
Podstawa prawna: Uchwała Nr XV/103/08 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2008 r.


Informacji odnośnie konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. 3, tel. 054 230 53 38.

Siedziba Wójta Gminy Włocławek:
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek


Włocławek, 12.01.2009 r.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 08:02:53, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Ogłoszenie Wójta Gminy!!!


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Włocławek
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym.I.Rodzaj zadania : upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
1.Zadania publiczne na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych, dzieci, młodzieży w formie w s p a r c i a :
-organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych od dnia 02.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.,
-szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu sportowo-rekreacyjnego lub sportowego.
II. Kwota na wszystkie zadania ogółem – 10 tys. zł. .
III. Zasady przyznawania dotacji.
Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów :
1.Całkowity koszt realizacji zadania.
2.Wielkość środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się, na realizację zadania.

3.Możliwości finansowe gminy, określone w uchwale budżetowej w ramach działu Kultura Fizyczna i Sport.
4.Rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania zadań w poprzednich latach.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
1. Zadanie winno być wykonane w roku 2009, a szczegółowy termin realizacji zostanie określony w umowie.

2.Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie
V. Termin składania ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16.02.2009 r. do Urzędu Gminy we Włocławku, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.
Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy Włocławek,
ul. Królewiecka 7, pok. Nr 3.
VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
W ciągu 30 dni zostanie dokonana ocena i wybór ofert.
1.Ocena ofert pod względem formalnym i terminowości złożenia. - jedynie oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą dalszej ocenie merytorycznej, - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 2.Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria :

-celowość realizacji zadania,
-rodzaj zadania i korzyści wynikające z jego realizacji,
-ranga zadania,
-ocena możliwości realizacji zadania,
-preferowanie podmiotów działających na terenie Gminy Włocławek,
-cykliczność proponowanych zadań.
VII. W 2008 roku zadania publiczne na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie wsparcia zrealizowano poprzez otwarte konkursy ofert. Następujące zespoły i kluby otrzymały dotacje w podanych wysokościach :

- LZS „Kujawiak” Kruszyn – 21.000,00 zł.
- LZS „Victoria” Smólnik – 23.000,00 zł.
- UKS „Start” Smólnik – 7.200,00 zł.
- UKS „AS Kruszyn” – 2.500,00 zł.
- UKS „Kruszyn” – 1.000,00 zł.
- UKS „Modzerowo” – 300,00 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.)Informacji odnośnie konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. 3, tel. 054 230 53 38.

Włocławek, 12.01.2009 r.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

Data wprowadzenia informacji 2009-01-14 07:51:42 Informację zaktualizowano 2009-01-14 07:52:53, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Ogłoszenie Wójta Gminy!!!
RBIiR. 7624/ 20/ 1 / 2008

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 12 grudnia 2008 roku.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.Nr 199 poz. 1227 ) Wójt Gminy Włocławek informuje, że został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „

„ Zwiększenie konkurencyjności firmy AN-TOM poprzez zakup nowoczesnej linii do produkcji makaronu i wprowadzenie do oferty nowego produktu”.

Inwestor : Anna Staszewska

Informacje o wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, pokój nr 8 w godz. 7.30- 15.30.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

Data wprowadzenia informacji 2008-12-24 07:29:38 Informację zaktualizowano 2010-01-21 12:19:56, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Ogłoszenie Wójta Gminy!!!
RBIiR. 7624/ 21/ 1 / 2008

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 12 grudnia 2008 roku.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) w zw. z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U.Nr 199 poz. 1227 ) Wójt Gminy Włocławek informuje, że został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Przebudowa mostu na rzece Lubieńce w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi powiatowej Nr 2909 C Włocławek-Kruszyn – Choceń – działka nr 67/2 „
Inwestor : Powiatowy Zarząd Dróg z/s w Jarantowiach

Informacje o wniosku można uzyskać w Urzędzie Gminy Włocławek ul. Królewiecka &, pokój nr 8 w godz. 7.30- 15.30.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

Data wprowadzenia informacji 2008-12-24 07:26:00 Informację zaktualizowano 2010-01-21 12:20:09, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Ogłoszenie Wójta Gminy!!!

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 25 listopada 2008 roku.

Informuję, że w związku z weryfikacją urzędowego nazewnictwa miejscowości do nowego wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce mieszkańcy miejscowości Telążna Leśna, Telążna Stara mogą zgłaszać wnioski w terminie od dnia 03.12.2008 r. do dnia 17.12.2008 r. w Urzędzie Gminy we Włocławku ul. Królewiecka 7, pok. 3, odnośnie pozostawienia aktualnie stosowanej nazwy Telążna Stara, Telążna Leśna, czy przywrócenia funkcjonującej w przeszłości na tym terenie nazwy Łaski.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

Data wprowadzenia informacji 2008-11-26 14:31:50 Informację zaktualizowano 2008-11-26 14:32:41, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Ogłoszenie Wójta Gminy!!!

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 17 listopada 2008 roku.

Informuję, że w związku z weryfikacją urzędowego nazewnictwa miejscowości do nowego wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce mieszkańcy miejscowości Smólsk mogą zgłaszać wnioski w terminie od dnia 25.11.2008 r. do dnia 09.12.2008 r. w Urzędzie Gminy we Włocławku ul. Królewiecka 7, pok. 3, odnośnie pozostawienia aktualnie stosowanej nazwy Smólsk, czy przywrócenia funkcjonujących w przeszłości na tym terenie nazw Działki, Majdany.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 17 listopada 2008 roku.

Informuję, że w związku z weryfikacją urzędowego nazewnictwa miejscowości do nowego wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce mieszkańcy miejscowości Kruszynek mogą zgłaszać wnioski w terminie od dnia 25.11.2008 r. do dnia 09.12.2008 r. w Urzędzie Gminy we Włocławku ul. Królewiecka 7, pok. 3, odnośnie pozostawienia aktualnie stosowanej nazwy Kruszynek, czy przywrócenia funkcjonującej w przeszłości na tym terenie nazwy Działkowicze.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 17 listopada 2008 roku.

Informuję, że w związku z weryfikacją urzędowego nazewnictwa miejscowości do nowego wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce mieszkańcy miejscowości Łagiewniki mogą zgłaszać wnioski w terminie od dnia 25.11.2008 r. do dnia 09.12.2008 r. w Urzędzie Gminy we Włocławku ul. Królewiecka 7, pok. 3, odnośnie pozostawienia aktualnie stosowanej nazwy Łagiewniki, czy przywrócenia funkcjonujących w przeszłości na tym terenie nazw Górki, Majdany, Nowy Jork, Przy Tryfcie.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 17 listopada 2008 roku.

Informuję, że w związku z weryfikacją urzędowego nazewnictwa miejscowości do nowego wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce mieszkańcy miejscowości Kruszyn mogą zgłaszać wnioski w terminie od dnia 25.11.2008 r. do dnia 09.12.2008 r. w Urzędzie Gminy we Włocławku ul. Królewiecka 7, pok. 3, odnośnie pozostawienia aktualnie stosowanej nazwy Kruszyn, czy przywrócenia funkcjonującej w przeszłości na tym terenie nazwy Kaniewo.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 17 listopada 2008 roku.

Informuję, że w związku z weryfikacją urzędowego nazewnictwa miejscowości do nowego wykazu urzędowych nazw miejscowości w Polsce mieszkańcy miejscowości Kolonia Dębice mogą zgłaszać wnioski w terminie od dnia 25.11.2008 r. do dnia 09.12.2008 r. w Urzędzie Gminy we Włocławku ul. Królewiecka 7, pok. 3, odnośnie pozostawienia aktualnie stosowanej nazwy Kolonia Dębice, czy przywrócenia funkcjonujących w przeszłości na tym terenie nazw Markówek, Ziółkowo.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

Data wprowadzenia informacji 2008-11-17 12:49:21 Informację zaktualizowano 2008-11-26 14:32:25, wprowadzający: Kamil Wieczorek
Spis wyborców dla wyborów do Sejmu RP i do
Senatu RP

INFORMACJA
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 5 października 2007 r.

Podaje się do wiadomości, że spis wyborców dla wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 21 października 2007 r. jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w Urzędzie Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, pok. Nr 3 w godzinach od 7.30 do 14.00, wtorek od 8.00 do 14.00. Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz

Data wprowadzenia informacji 2007-10-05 12:06:26 Informację zaktualizowano 2007-10-12 14:08:09, , autor: Małgorzata Świderska
Spis wyborców w wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Włocławek
z dnia 28 maja 2004 r.

Podaje się do wiadomości, że spis wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r. jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w Urzędzie Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, pok. Nr 3 w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorek od 8.00 do 16.00. Udostępnianie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Wójt Gminy Włocławek

Ewa Braszkiewicz

Data wprowadzenia informacji 2004-05-27 11:32:48 Informację zaktualizowano 2008-11-17 12:50:58, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (13 września 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (13 września 2011, 10:21:11)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (1 marca 2012, 11:51:48)
Zmieniono: Przeniesienie do archiwum zbiorów 2006-2011

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4156