Strona główna

Strona główna


Szanowni Państwo !

Witamy na naszej podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 poz. 782 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. 

Pobierz (210kB) pdf

Dane inspektora ochrony danych udostępnione na podstawie art. 11 ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Wójt Gminy Włocławek informuje, że inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Włocławek jest:

1) imię i nazwisko inspektora ochrony danych: Krzysztof Kiełbasa

2) adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych: inspektor@cbi24.pl

3) numer telefonu: +48 535 434 220

RODO - klauzule informacyjne zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (41kB) pdf  

Zasady udostępniania dokumentów w wersji papierowej uszczegóławiają  zapisy § 94 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Statutu Gminy Włocławek, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/219/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 4 września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom. Nr 99 poz. 1653) ze zmianami.
       "§ 94.1. Dokumenty dotyczące posiedzeń Rady oraz Komisji Rady będą udostępniane w każdy wtorek i czwartek w godzinach pracy urzędu w obecności Pracownika ds. obsługi Rady Gminy.
2. Pozostałe dokumenty będą udostępniane codziennie w obecności pracownika referatu, w którym dokumenty się znajdują.
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Wójta Gminy lub upoważnionej przez niego osoby, dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione w innych terminach".

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68). 

BIP  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (211kB)

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.


Gmina Włocławek
Nazwa GminyGmina Włocławek
Rodzaj Gminy:gmina wiejska
Lokalizacja:woj. kujawsko-pomorskie, pow. włocławski
Kod:87-800
Miejscowość:Włocławek, ul. Królewiecka 7
Kontakt:

Telefon +48 (54) 230-53-00
Fax +48 (54) 230-53-53
Mail urzad@gmina.wloclawek.pl

NIP: 888-28-78-334
REGON: 910866904
NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295
Obszar21 990 ha
Ludność7354 mieszkańców - stan na 31.12.2019 r.
Budżet  2020 r:Dochody: 41 125 449,63 zł,
Wydatki: 43 842 449,63 zł,

(Uchwała Nr XVI/116/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12.12.2019 r.)

Wójt Gminy

Magdalena Korpolak - Komorowska
Telefon: (54) 230-53-00
e-mail: wojt@gmina.wloclawek.pl

Przewodniczący

Rady Gminy

Zbiegniew Reniecki
Telefon: (54) 230-53-00
e-mail: rada@gmina.wloclawek.pl

Sekretarz Gminy

Piotr Stanny
Telefon: (54) 230-53-00
e-mail: sekretarz@gmina.wloclawek.pl

Skarbnik Gminy

Tatiana Kowalewska
Telefon: (54) 230-53-00
e-mail: skarbnik@gmina.wloclawek.pl

Rachunek bankowy Urzędu

Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy

69 9550 0003 2001 0070 0711 0004

Opłaty za udostępnianie danych osobowych prosimy uiszczać na poniższe konto w Kujawsko - Dobrzyński Bank Spółdzielczy o/W-ek

09 9550 0003 2001 0070 0711 0017

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy uiszczać na poniższy numer konta bankowego:

02 9550 0003 2001 0070 0711 0046

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7.30 - 15.30

Wtorek 7.30 - 17.00

Środa 7.30 - 15.30

Czwartek 7.30 - 15.30

Piątek 7.30 - 14.00

metryczka


Wytworzył: Kamil Wieczorek (6 lutego 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (22 grudnia 2011, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Piotr Dobiński (5 czerwca 2020, 10:04:54)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 393417