Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, krzewów

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Włocławek
Referat Budownictwa, Inwestycji i Rolnictwa
ul. Królewiecka 7,bud. A, pok. 2, tel/fax (054) 230-53-32

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie Przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220)

Sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji administracyjnej

Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji następuje w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy.

Wymagane dokumenty:

  • Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzewa
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości( kserokopia aktu notarialnego bądź aktualnego wypisu z rejestru gruntów)

Wydawania zezwoleń nie stosuje się do drzew lub krzewów:

  • w lasach,
  • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków,
  • na plantacjach drzew i krzewów,
  • których wiek nie przekracza 5 lat,
  • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 metry od stopy wału,
  • które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
  • stanowiące przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

Opłaty :

Opłaty za wycięcie drzew naliczane są w wydanej decyzji na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych gatunków i rodzajów drzew (Dz. U. Nr 228 poz.2306 z późn. zmianami ) oraz obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2008 roku w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni za rok 2009 (M.P. Nr 82 poz. 725)

Na podstawie art. 86 ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. O ochronie Przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220)Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:


1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
2) na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem   działalności gospodarczej;
3) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych;
5) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
6) w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
7) które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
8) z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
11) jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
12) z grobli stawów rybnych;
13) jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących
kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.
Wydanie decyzji administracyjnej w terminie do jednego miesiąca w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku ul. Kilińskiego 2 , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Wójta Gminy Włocławek.


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła zmiany w art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zmianie uległ wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów.
 
Pobierz Wniosek (157kB) pdf

Wytworzył: Referat (17 maja 2006)
Opublikował: Kamil Wieczorek (17 maja 2006, 12:54:28)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (24 marca 2016, 14:09:24)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3324

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij