Informacja Wójta Gminy Włocławek dotycząca procedur ubiegania się o odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry

(Podstawa prawna –art. 126 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody – t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz 1220 z późn. zm.)

Poszkodowany aby uzyskać odszkodowanie musi złożyć wniosek do właściwego terytorialnie  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wraz z załącznikami (w przypadku terenu gminy Włocławek jest to Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy) 
Zawartość wniosku (wzór wniosku do pobrania): 
  • wniosek powinien zawierać pełne dane poszkodowanego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego; 
  • dokładny opis powstałej szkody (czy szkoda dotyczy ściętych, uszkodzonych drzew, krzewów, nor bobrowych, zalanych gruntów); 
  • szkody opisane przez wnioskodawcę powinny być zlokalizowane na terenie należącym do wnioskodawcy; 
Załączniki: 
  • aktualny odpis z księgi wieczystej; 
  • aktualny wypis z rejestru gruntu; 
  • aktualna kopia mapki geodezyjnej z zaznaczonym miejscem powstałej szkody; 
  • dokumentacja fotograficzna (jeżeli wnioskodawca taką posiada) wyrządzonych szkód sporządzona przez wnioskodawcę (nie jest wymagane); 
  • aktualne oświadczenie poszkodowanego stwierdzające, że szkoda powstała na gruntach gdzie prowadzona jest gospodarka rolna, leśna lub rybacka (treść oświadczenia do pobrania); 
  • w przypadku osób które dzierżawią grunty, na których powstała szkoda – stosowna umowa dzierżawy oraz aktualne pisemne potwierdzenie właściciela gruntu, który wydzierżawia; 
  • w sytuacji gdy szkoda powstała w gospodarce leśnej, do wniosku należy dołączyć również opis taksacyjny z uproszczonego planu urządzenia lasu (starostwo powiatowe); 
Po przyjęciu wniosku przez Regionalnego Dyrektora ochrony środowiska, przeprowadzane są oględziny przez pracowników rdoś mające na celu zweryfikowanie powstałych szkód i ich policzenie (pracownicy rdoś nie wykonują oszacowania). 

Po pozytywnym zweryfikowaniu na gruntach wnioskodawcy wykonywane jest oszacowanie przez uprawnionego do tego celu rzeczoznawcę majątkowego, wybranego na drodze przetargu (rzeczoznawca nie jest pracownikiem rdoś i nie pobiera żadnych opłat od wnioskodawcy podczas przeprowadzania oszacowania – rzeczoznawca jest finansowany przez rdoś). 

Po ustaleniu kwoty zaistniałej szkody która jest wskazana w operacie szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę następuje wypłata odszkodowań przez regionalną dyrekcję ochrony środowiska w miarę posiadania środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowe cele. 

Wnioskodawca może składać kolejny wniosek dotyczący odszkodowania za szkody bobrowe mimo że poprzedni wniosek zakończył się wypłatą odszkodowania. Wówczas brane są pod uwagę szkody które powstały od dnia w którym był rzeczoznawca. 
Cała procedura zaczyna się od nowa, czyli do kolejnego wniosku należy również dołączyć aktualne załączniki wymienione wyżej. 
  
źródło: strona internetowa Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
bobry_wniosek.doc (40kB) word
bobry_oswiadczenie.doc (25kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (7 maja 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (8 maja 2012, 11:06:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2723