Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym

Wójt Gminy Włocławek
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
o charakterze gminnym. 

I. Rodzaj zadania : działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zadanie publiczne na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych i społeczności lokalnych w formie wsparcia : 

„Integracja lokalna poprzez koncerty sceniczne i plenerowe orkiestr dętych na terenie Gminy Włocławek w 2012 r.”. 

II.Kwota na zadanie ogółem – 11.000,00. zł. (słownie : jedenaście tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji.

Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów : 
Podania całkowitego kosztu realizacji zadania (kalkulacja kosztów). Wielkość środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się, na realizację zadania. Możliwości finansowe gminy, określone w uchwale budżetowej w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 5 tys. zł. z funduszu sołeckiego sołectwa Kruszyn. Rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania zadań w poprzednich latach. Ocena możliwości realizacji zadania. 
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
Zadanie winno być wykonane w roku 2012,  a szczegółowy termin   realizacji zostanie określony w umowie. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami,w zakresie opisanym w ofercie. 

V. Termin składania ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 24.02.2012  r. w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek. Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. Nr 3. 

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
W ciągu 30 dni zostanie dokonana ocena i wybór ofert. Wójt Gminy Włocławek powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, a następnie dokona wyboru ofert.

1.Ocena ofert pod względem formalnym i terminowości złożenia.
  • jedynie oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą dalszej ocenie merytorycznej,
  • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
2.Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria :
  • ocena możliwości realizacji zadania,
  • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
  • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,
  • udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
  • planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
  • ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków,
  • preferowanie podmiotów działających na terenie Gminy Włocławek,
  • cykliczność proponowanych zadań. 
VII. W 2012 roku do dnia niniejszego ogłoszenia nie były realizowane żadne zadania publiczne na podstawie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne na działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych.W 2011 roku zadanie publiczne na działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych były realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kruszynie. Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała dotację na zadanie „Integracja lokalna poprzez koncerty sceniczne i plenerowe orkiestr dętych na terenie Gminy Włocławek w 2011 r.” wysokości 8 tys. zł.. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.).

Informacji odnośnie konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. 3, tel. (54) 230 53 38.  Siedziba Wójta Gminy Włocławek: ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek

Włocławek, 17.01.2012 r.
                  

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (17 stycznia 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 marca 2012, 12:12:39)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (1 marca 2012, 12:47:17)
Zmieniono: Aktualizacja nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1547