Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek

Włocławek, dnia 12 czerwca 2018 r. 
OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK 
 
Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),  art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40  ust. 1  pkt 1 i  ust. 3  ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)   w związku z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) 
 
OGŁASZAM 
 
1. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Telążna Leśna, obręb geodezyjny Telążna Leśna, oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr 548/21  o pow. 1 500 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr WL1W/00036787/6, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek.

Dla w/w nieruchomości ustalono decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.
Cenę wywoławczą netto do  przetargu ustala sie w wysokości 23 200,00 zł.
Wadium 10 % ceny wywoławczej -  2 320,00  zł.
Przetarg odbędzie się w dniu  17 lipca 2018 r. o godzinie 900  w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7  - sala konferencyjna.

 
2. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Telążna Leśna, obręb geodezyjny Telążna Leśna, oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr 548/27  o pow. 1 500 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr WL1W/00036787/6, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek.
Dla w/w nieruchomości ustalono decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 
Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.
Cenę wywoławczą netto do  przetargu ustala sie w wysokości 23 200,00 zł.
Wadium 10 % ceny wywoławczej -  2 320,00  zł.
Przetarg odbędzie się w dniu  17 lipca  2018 r. o godzinie 9 30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7  - sala konferencyjna.

 
Przeprowadzenie przetargu następuje  w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1490). 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
- wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto Urzędu Gminy Włocławek  nr 79955000032001007007110018 w terminie do dnia 12 lipca 2018 r.
Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazane konto.
-  okazanie dowodu wpłaty oraz dowodu osobistego do wglądu,
- wypełnienie osobiście przez osoby przystępujące  do przetargu na druku urzędowym pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym nieruchomości, objętej przetargiem na gruncie i nie wnoszą żadnych zastrzeżeń.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom, zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu. W przypadku uchylania się przez tę osobę od  zawarcia umowy lub nie uiszczenia należności w wyznaczonym terminie wadium ulegnie przepadkowi na rzecz sprzedającego.
Postąpienie nie niższe niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg wygrywa ta osoba, która zaoferowała najwyższą cenę w licytacji ustnej.
Przetarg jest ważny, chociażby uczestniczyła tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu. 
Do sprzedaży w/w nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.). Należny podatek VAT zostanie doliczony  do wylicytowanej w przetargu ceny kupna.
Nabywca ponosi wszystkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu w tym 
koszty  wyceny oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.
Działająca w imieniu Wójta Gminy Włocławek, Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z  ważnych powodów – art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ((t.j Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.).
Szczegółowych  informacji dotyczących  przetargu udziela inspektor d/s gospodarki gruntami Maria Maciaszek w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek , pok. nr 1 tel. 54 2305336 w godzinach pracy Urzędu.

Pobierz skan... (1189kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (12 czerwca 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (13 czerwca 2018, 14:56:03)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 244