Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 18 stycznia 2017 r.


Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) z terenu Gminy Włocławek (gmina wiejska) w trybie art. 15 ust. 2d i 2f wyżej wymienionej ustawy do wskazania osób do składu komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Wójta Gminy Włocławek w 2017 r.
Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Osoba wskazana:
1) nie może reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 biorących udział w konkursie;
2) nie może podlegać wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Zgłoszenie podpisane przez kandydata oraz dane organizacji podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej można składać w Urzędzie Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu lub przesłać
scan drogą elektroniczną na adres urzad@gmina.wloclawek.pl do dnia 27 stycznia 2017 r.
W załączeniu druk zgłoszenia oraz druk odnośnie danych organizacji.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (18 stycznia 2017)
Opublikował: Michał Szymczak (18 stycznia 2017, 10:48:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 325