Obwieszczenie Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego

O B W I E S Z C Z E N I E 
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO 
o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych pn. 
„Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej” 
 oraz 
 ,,Strategia zrównoważonego transportu” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej” 
 
Na podstawie art. 39, art. 46 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)
Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego w porozumieniu z Burmistrzami i Wójtami gmin Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej
zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu prognoz oddziaływania na środowisko wraz z projektami dokumentów strategicznych pn. „Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej” oraz ,,Strategia zrównoważonego transportu” dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej, których dotyczą prognozy.
Prognozy oddziaływania na środowisko zostaną wyłożone do publicznego wglądu w dniach  od 23 kwietnia 2015 r. do 13  maja 2015 r. w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, Budynek S Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, pok. nr 5, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.zgrp.pl .
Uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres siedziby ZGRP lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy: konsultacje@zgrp.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2015 r.
Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2), art. 46 pkt. 2) oraz z art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowych projektów dokumentów można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.
Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego.
 
Dokumenty do pobrania:
1.    Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej  prognoza_koncepcja_ofap.pdf
2.    Załączniki do prognozy oddziaływania na środowisko projektu Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej  prognozy_oddzialywania_na_srodowisko.pdf , prognoza_transport_sztap.pdf , strefa_posrednia_brudzen_duzy.pdf 
3.    Projekt Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej koncepcja_gospodarki_wodno_sciekowej.pdf 
4.    Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii zrównoważonego transportu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej prognoza_transport_sztap.pdf 
5.    Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii zrównoważonego transportu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej  formy_ochrony_bruzen_duzy.pdf , rdos.pdf 
6.    Projekt Strategii zrównoważonego transportu dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej strategia_zrownowazonego_transportu.pdf 
7.    Formularz konsultacyjny dla prognozy ooś projektu Strategii  formularz_konsutacyjny_transport.docx
8.    Formularz konsultacyjny dla prognozy ooś projektu Koncepcji  formularz_konsutacyjny_koncepcja_wodno-sciekowa.docx
 

metryczka


Wytworzył: Związek Gmin Regionu Płockiego (5 maja 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (5 maja 2015, 13:21:38)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 655