Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym.

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Włocławek. 
 
 
Wójt Gminy Włocławek 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym. 
 
I. Rodzaj zadań : wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 
1.Zadania  publiczne  na  rzecz  wspierania  i  upowszechniania  kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w formie w s p a r c i a : 
  
  
-"Organizacja imprez sportowych, sportowo- rekreacyjnych, zawodów 
dla dzieci i młodzieży  oraz udział w zawodach sportowych w 2014 r.", 
  
-"Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2014 r.". 
  
-" Udział zespołów dorosłych i młodzieży  z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2014 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek". 
  
II. Kwota na wszystkie zadania ogółem-70 000,00 zł. (słownie : 
siedemdziesiąt tysięcy złotych). 
III. Zasady przyznawania dotacji. 
Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów: 
1.  Podania całkowitego kosztu realizacji zadania (kalkulacja kosztów). 
2. Wielkości środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się, na realizację zadania. 
3. Możliwości finansowych gminy, określonych w uchwale budżetowej w ramach działu Kultura Fizyczna. 
4. Rzetelności i terminowości wykonywania i rozliczania zadań w poprzednich latach. 
5. Oceny możliwości realizacji zadania. 
  
IV. Termin i warunki realizacji zadania. 
1.Zadanie winno być wykonane w roku 2014, a szczegółowy termin realizacji zostanie określony w umowie. 
2.Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

Pobierz skan (741kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (14 stycznia 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (14 stycznia 2014, 16:41:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1466