Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w sprawie odwołania od decyzji znak: RBIiR.6220.7.2012.2013 AK z dnia 2 maja 2013 r.


Włocławek, dnia  22 lipca 2013 r. 
 
 
SKO 829 - 830/13
 
OBWIESZCZENIE 
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. DzU 2013, poz. 267 ), w zw. z art. 3 ust. l pkt 11 w zw. z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania  na środowisko 
( DzU 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku zawiadamia że w związku z rozpatrzeniem odwołania z dnia 20 maja 2013 r. Państwa Mariusza i Sylwii Pawlak od decyzji znak: RBiiR.6220.7.2012.2013 AK  z dnia 2 maja 2013 r.  wydanej  przez Wójta Gminy Włocławek  w przedmiocie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie studni głębinowej na działce nr  51 w miejscowości Poddębice (obręb ewidencyjny Poddębice ), budowie studni głębinowej na działce nr 36 /4 w miejscowości Ludwinowo (obręb ewidencyjny Ludwinowo) oraz studni głębinowej  na działce  nr 50/5 w miejscowości Ludwinowo, została w dniu 22 lipca 2013 r. wydana przez tutejsze Kolegium decyzja znak: SKO 829 -830  /13  utrzymująca  w mocy w/w decyzję organu I instancji. 
Jednocześnie zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w siedzibie SKO we Włocławku przy ul. Kilińskiego 2, 87 - 800 Włocławek, w godzinach od 8 do 14 w terminie 14 dni od daty ostatniego dnia publicznego ogłoszenia. 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji  Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego www. bip.sko-wloclawek.pl    i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie SKO. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego 
ogłoszenia- zgodnie z art. 49 K.p.a. 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie SKO we Włocławku w dniu 22.07. 2013 r. Zamieszczono obwieszczenie na biuletynie informacji publicznej SKO w dniu 22.07.2013 r. W dniu  22.07. 2013 r. zobowiązano Wójta Gminy Włocławek  do podania do publicznej informacji o wydanej decyzji. 
 

Przewodnicząca składu orzekającego: Joanna Wierzbicka

Pobierz skan (682kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (22 lipca 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (30 lipca 2013, 08:10:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3446