2016 | 2015 | 2014 | 2013

Uchwała Nr XXI/200/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli...

UCHWAŁA Nr XXI/200/13 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę  Włocławek   w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r., poz. 56, z 2013 r., poz. 153), w związku  z art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:  Dz. U. z 2012 r., poz. 391  ze  zmianami: z 2012 r., poz. 951 oraz z 2013 r., poz. 21 i 228)

Rada Gminy Włocławek uchwala się, co następuje:

§  1. W uchwale Nr XX/189/13  Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie     odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2013 r., poz. 1256) wprowadza  się następujące zmiany:1) w § 1 dodaje się punkt 5 w brzmieniu:
" 5) dostarczenie i odbiór worków z odpadami zielonymi biodegradowalnymi";
2) w § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

 " 4)  7,00  zł. za zwiększoną częstotliwość odbioru worków, pojemników i kontenerów z odpadami komunalnymi pochodzącymi z selektywnej zbiórki odpadów ";3) w§ 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: "  6)  3,50  zł.  za  dostarczenie biodegradowalnymi". odbiór worków  z odpadami zielonymi

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (8 maja 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (12 marca 2014, 12:13:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 843