2016 | 2015 | 2014 | 2013

Uchwała NrXXI/199/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli...

UCHWAŁA Nr XXI/199/13 
RADY GMINY WŁOCŁAWEK 
z dnia 8 maja 2013 r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie  art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami z 2012 r., poz. 951 oraz  z 2013 r., poz. 21 i 228) i  art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r., poz. 153)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:


§  1. W Uchwale Nr XX/186/13 Rady  Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013  r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania tych  odpadów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2013 r., poz. 1258) wprowadza się następujące zmiany:1) w§ 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"  3)   Pozostałe   odpady   komunalne   (zmieszane),   w   skład   których   wchodzą w szczególności: zimny popiół, czasopisma i kolorowe wydawnictwa, katalogi oraz ulotki, metal, w tym:  puszki  po  napojach  oraz   inne  opakowania  z  metali  kolorowych,  opakowaniawielomateriałowe, czyli opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie przy zastosowaniu prostych metod technicznych, w tym kartony   po sokach i mleku, inne odpady  typu: pieluchy, ręczniki papierowe, guma (z wyjątkiem opon), skóra, drewniane opakowania mieszczące się w pojemniku, tkaniny do  wycierania, resztki odzieży, tekstylia, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, odpady kuchenne, w tym: reszki  i obierki warzyw   i owoców, resztki po posiłkach, resztki mięsa i ryb, kości zbiera się w pojemnik w zabudowie jednorodzinnej lub kontener w zabudowie wielorodzinnej przeznaczone do tych odpadów";

2) w § 4 pkt l otrzymuje brzmienie:
"  1) odpady, o których mowa w § 2 pkt 1  odbierane są   raz  na kwartał, a w okresie od 1 maja do 30 września raz w miesiącu";3) w§ 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
" 2) odpady, o których mowa w § 2  pkt 2   odbierane są  raz na kwartał, a w okresie od 1 maja do 30 września raz w miesiącu";4) w§ 5 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
" W PSZOK, zlokalizowanym w miejscowości Poddębice, w ramach uiszczonej opłaty, odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:";5) w § 5 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
" 9) pozostałe odpady, w tym zimny popiół".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

Czytaj całość... (347kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (8 maja 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (12 marca 2014, 12:11:07)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1109