2016 | 2015 | 2014 | 2013

Uchwała Nr XXI/198/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.

Uchwała Nr XXI/198/13 
Rady Gminy Włocławek 
z dnia 8 maja 2013 r.

w  sprawie   zmiany  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek.

Na podstawie arf. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zmianami z 2012 r. poz. 951,  oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,ze  zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175. poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:


§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XX/184/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włocławek  (Dz.  Urz. Woj. Kuj.-Pom.  z 2013  r., poz. 1260)    wprowadza się następujące zmiany:

1) w§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"  2.   Pozostałe   odpady   komunalne    (zmieszane),   w   skład   których   wchodzą w szczególności: zimny popiół, czasopisma  i kolorowe wydawnictwa, katalogi oraz ulotki, metal, w tym: puszki po napojach oraz inne opakowania z metali kolorowych, opakowania wielomateriałowe,  czyli opakowania  wykonane  z co najmniej dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie przy zastosowaniu prostych metod technicznych, w tym kartony  po  sokach  i  mleku,  inne  odpady  typu:  pieluchy, ręczniki  papierowe, guma (z wyjątkiem opon), skóra, drewniane opakowania mieszczące się w pojemniku, tkaniny do wycierania, resztki odzieży, tekstylia, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy, odpady kuchenne, w tym: reszki i obierki warzyw   i owoców, resztki po posiłkach, resztki mięsa i ryb, kości zbiera się w pojemnik w zabudowie jednorodzinnej lub kontener w zabudowie wielorodzinnej przeznaczone do tych odpadów";
2) § 9  otrzymuje brzmienie:

Czytaj całość... (396kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Włocławek (8 maja 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (12 marca 2014, 12:08:16)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 861