2016 | 2015 | 2014 | 2013

Uchwała NR XX/189/13 RADY Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości...

UCHWALA NR XX/189/13
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 13 marca 2013 r.


w sprawie  określenia rodzajów dodatkowych  usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów  komunalnych  od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,  Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012 r., poz. 56, z 2013 r., poz. 153), w związku   z art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości   i porządku w gminach (tekst jednolity:  Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze  zmianami: z 2012 r., poz. 951 oraz z 2013 r., poz. 21 i 228)

Rada Gminy Włocławek uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się rodzaj dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Włocławek w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:1)  odbiór  odpadów  ulegających biodegradacji, a w szczególności: odpadów zielonych (z wyjątkiem odpadów zielonych pochodzących   z pielęgnacji zieleńców, parków, ogrodów przy firmach, ośrodkach zdrowia, szkołach itp., boisk, placów do uprawiania sportów, placów rekreacyjnych, placów zabaw, cmentarzy, pasów zieleni przy ulicach oraz innych  otwartych terenów  publicznych) oraz inne  odpady  nadające  się do kompostowania (biodegradowalne) w  ilości przekraczającej 0,5 m3  w roku kalendarzowym, przypadającej na właściciela nieruchomości;

Czytaj całość... (347kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (13 marca 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (12 marca 2014, 12:02:08)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 993