2016 | 2015 | 2014 | 2013

Uchwała NR XX/188/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych...

UCHWALA NR XX/188/13
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 13 marca  2013 r.


w sprawie  określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek.

Na podstawie art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (tekst jednolity: Dz. U  z 2012 r., poz. 391, ze zmianami z 2012 r., poz. 951 oraz  z 2013 r., poz. 21 i 228) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. l, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r., poz. 153) oraz art. 12 ustawy z dnia l lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897,   Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Włocławek, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej określi odrębna uchwała Rady Gminy Włocławek.

Czytaj całość... (1144kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (13 marca 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (12 marca 2014, 12:00:03)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 999