2016 | 2015 | 2014 | 2013

Uchwała NR XX/185/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

UCHWALA NR XX/185/13
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 13 marca 2013 r.


w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,  Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zmianami z 2012 r., poz.951 oraz z 2013 r., poz. 21 i 228)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Ustala się, że opłata za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  pobierana przez Gminę Włocławek od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będzie  stanowić  iloczyn  liczby  mieszkańców  zamieszkujących  daną  nieruchomość  oraz stawki opłaty określonej w ust. 2 lub ust. 3.
2. Ustala  się  stawkę  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  jeżeli  odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 15,00 zł miesięcznie.

Czytaj całość... (379kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (13 marca 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (12 marca 2014, 11:53:20)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 940