2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy

Włocławek, dnia 2014-05-08 
 
Znak RBRiGK 271.1.17.2014
                  
                             
 
                                              
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RBRiGK 271.1.17.2014  , które prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami  ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na zamówienie pod nazwą :" Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 
 
Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013  roku  poz. 907 ze zmianami ) informuje o wyniku postępowania. 
 
1. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę  firmy Andrzej Sieradzki  Wielobranżowy Zakład Usługowy  ul. Botaniczna 25 A, 87-800 Włocławek z ceną wykonania zamówienia:  422 270,81 zł brutto . Jedynym kryterium oceny ofert była cena wykonania zamówienia. Oferta w jedynym  kryterium oceny ofert uzyskała 100 pkt. 
 
2. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:
  
Oferta nr 2 (złożona przez inż. Zbigniew Dylewski Zakład Usługowo- Handlowy , ul. Górna 20 a, 87-600 Lipno ) - Wykonawca został wykluczony z postępowania na mocy art.24 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami). Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą 
  
Uzasadnienie: Zamawiający zwrócił się pisemnie do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą do dnia 21.05.2014 roku zgodnie z art. 85 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca złożył do Zamawiającego w dniu 30 kwietnia 2014 roku pismo, w którym nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium. 
Zgodnie z art 24 ust 2 pkt 2 z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, który nie zgodził się na przedłużony termin związania ofertą . 
  
Oferta nr 3 (złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Spółka z o.o. Baruchowo , 87-821 Baruchowo ) - Wykonawca został wykluczony z postępowania na mocy art.24 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami). Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą 
  
Uzasadnienie : Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2013 roku poz. 907  ze zmianami ) wezwał Wykonawcę do uzupełnienia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu :

Czytaj całość... (542kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (8 maja 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (8 maja 2014, 17:38:43)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 787