2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna długości 300 mb Gmina Włocławek

Włocławek, dnia 2014-04-14 
 
Znak RBRiGK 271.1.15.2014
                                                       
 
                                              
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RBRiGK 271.1.15.2014, które prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na zamówienie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna długości 300 mb Gmina Włocławek „. 
 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 
 
Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2013  roku  poz. 907 t.j.) informuje o wyniku postępowania. 
  
1. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę  firmy Marian Tompalski Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „MAR-DAR” Makowiec 53, 87-602 Chrostkowo z ceną wykonania zamówienia:  61 929,27 zł brutto . Jedynym kryterium oceny ofert była cena wykonania zamówienia. Oferta w jedynym  kryterium oceny ofert uzyskała 100 pkt. 
  
2. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:
  
Oferta nr 2 (złożona przez Marka Smorczyńskiego  Zakład Usług Drogowych Olsza 3, 88-300 Mogilno ) - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  lecz cena oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia  . 
  
  
3. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszy niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp

Pobierz skan (139kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (14 kwietnia 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (14 kwietnia 2014, 21:39:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 752