2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo długości 340 mb.

Włocławek, dnia 2014-04-10 
 
Znak RBRiGK 271.1.11.2014
                                                       
  
                                              
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RBRiGK 271.1.11.2014  , które  prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami  ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na zamówienie pod nazwą Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo długości 340 mb. 
 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 
 
Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2013  roku  poz. 907 t.j.) informuje o wyniku postępowania. 
 
1. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę  firmy Marian Tompalski Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „MAR-DAR” Makowiec 53, 87-602 Chrostkowo z ceną wykonania zamówienia:  51 801,45 zł brutto . Jedynym kryterium oceny ofert była cena wykonania zamówienia. Oferta w jedynym  kryterium oceny ofert uzyskała 100 pkt. 
  
2. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:
  
Oferta nr 2 (złożona przez Marka Smorczyńskiego  Zakład Usług Drogowych Olsza 3, 88-300 Mogilno ) - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  uzyskując w jednym kryterium oceny ofert ( cena)  88,49 pkt  . 
  
Oferta nr 3 (złożona przez Angelikę Jabłońską Firma Handlowo- Usługowa„ ITC”        87-821 Baruchowo, Baruchowo 8A ) - Wykonawca został wykluczony z postępowania na mocy art.24 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami). Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą 
Uzasadnienie: Zamawiający zwrócił się pisemnie do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania oferta do dnia 02.05.2014 roku zgodnie z art. 85 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca był zobowiązany do dnia 8 kwietnia 2014 roku do godz. 10.00 złożyć zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium. Do wyznaczonego terminu powyższa zgoda nie wpłynęła do Urzędu Gminy Włocławek..   
  
Oferta nr 4 (złożona przez Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. , Nowa Wieś ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn ) - Wykonawca został wykluczony z postępowania na mocy art.24 ust 2 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami). Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą 
Uzasadnienie: Zamawiający zwrócił się pisemnie do Wykonawcy o przedłużenie terminu związania oferta do dnia 02.05.2014 roku zgodnie z art. 85 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca był zobowiązany do dnia 8 kwietnia 2014 roku do godz. 10.00 złożyć zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem ważności wadium. Do wyznaczonego terminu powyższa zgoda nie wpłynęła do Urzędu Gminy Włocławek..   
  
Oferta nr 5 (złożona przez Spółdzielnię Usług Rolniczych i Technicznych w Nowej Wsi )-  Wykonawca został wykluczony z postępowania na mocy art.24 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami). Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą 
 Uzasadnienie : Zamawiający w rozdział VI.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków wymagał od Wykonawców wykazania , że posiadają wiedze i doświadczenie w zakresie budowy dróg o nawierzchni tłuczniowej wraz z robotami towarzyszącymi i wskazania w wykazie co najmniej dwóch zadań o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto każde zadanie wykonanych w ramach jednego kontraktu,  z podaniem daty i miejsca wykonywania. Wykonawca nie spełnił tego warunku . Do złożonej oferty dołączył nie wypełniony „ wykaz robót budowlanych „ i referencje , które nie dokumentowały  wykonania robót budowlanych w zakresie budowy dróg o nawierzchni tłuczniowej a jedynie roboty budowlane w zakresie:  remontu dróg leśnych , nawierzchni parkingów dróg pożarowych,  remontów dróg o nawierzchni gruntowej i profilowania dróg o nawierzchni gruntowej oraz remontów nawierzchni dróg asfaltowych . Wykonawca został wezwany do uzupełnienia – wypełnienia formularza „ wykaz robót budowlanych „i wskazanie robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł każda. Wykonawca uzupełnił wykaz robót budowlanych podając w kolumnie „ wartość zamówienia” zsumowaną wartość np. pięciu  robót w zakresie remontu , konserwacji i budowy dróg wykonywanych dla Nadleśnictwa Włocławek oraz remont, konserwacja i budowa dróg dla Gminy Włocławek. Zamawiający uznał, że Wykonawca nie spełnił postawionego warunku w rozdziale VI pkt 1.2 tj. posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie budowy dróg o nawierzchni tłuczniowej wraz z robotami towarzyszącymi gdyż nie wskazał wykonania dwóch zadań o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto każde. 
  
3. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszy niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp

Pobierz skan (654kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (10 kwietnia 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (10 kwietnia 2014, 15:32:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 893