2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Przebudowa ul. Skrzydlatej w miejscowości Kruszyn Gmina Włocławek

Włocławek, dnia 2014-04-01 


Znak RBRiGK 271.1.12.2014
 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RBRiGK 271.1.12.2014 , które prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na zamówienie pod nazwą Przebudowa ul. Skrzydlatej w miejscowości Kruszyn  Gmina   Włocławek". 
 
 
 
Gmina  Włocławek  zgodnie  z  art.  92  ust.l   ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2013  roku  poz. 907 ze zmianami) informuje o wyniku postępowania. 
 
1. W postępowaniu wybrano jako  najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy  Marek Smorczyński Zakład Usług Drogowych  Olsza 3, 88-300 Mogilno  z ceną wykonania zamówienia:  51 360,00 zł brutto . Jedynym kryterium oceny ofert  była cena wykonania zamówienia. Oferta w jedynym   kryterium oceny ofert  uzyskała  100 pkt. 
 
2. Zawiadamiamy  jednocześnie  o streszczeniu  oceny  i porównaniu  pozostałych  złożonych ofert: 
 
Oferta nr 1 (złożona przez Włocławskie  Przedsiębiorstwo  Robót  Drogowych  Spółka z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr 7, 87-853 Kruszyn)- Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  uzyskując w jednym kryterium oceny ofert (cena) 99,20 pkt.. 
 
3. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszy niż 10  dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Pobierz skan (253kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (1 kwietnia 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (1 kwietnia 2014, 12:31:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 779