2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo długości 250mb


Włocławek, dnia 2014-03-31 

Znak RBRiGK 271.1.13.2014  
 
dot. postępowania o udzielenie  zamówienia  publicznego  nr RBRiGK 271.1.13.2014  , które prowadzone jest   na podstawie przepisów  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień  Publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2013  r. poz.  907  ze  zmianami)  w trybie przetargu  nieograniczonego   o  wartości zamówienia  poniżej  kwot określonych w  przepisach wydanych   na  podstawie  art.   11  ust 8  ustawy  - Prawo zamówień   publicznych  na zamówienie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo długości 250mb". 
 
 
 
  
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 
 
 
Gmina  Włocławek  zgodnie  z  art.  92  ust.1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013  roku  poz. 907 t.j.) informuje o wyniku postępowania. 
  
1. W postępowaniu wybrano  jako najkorzystniejszą  i niepodlegającą  odrzuceniu ofertę firmy Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński Olsza 3, 88-300 Mogilno z ceną wykonania zamówienia:  29 520,00 zł brutto . Jedynym kryterium oceny ofert była cena wykonania zamówienia. Oferta w jedynym  kryterium oceny ofert uzyskała 100 pkt. 
  
2. Zawiadamiamy  jednocześnie  o streszczeniu  oceny  i porównaniu  pozostałych  złożonych ofert: 
  
Oferta  nr  1 (złożona  przez  Przedsiębiorstwo  Handlowo-  Ush1gowe MAR-  DAR  Marian Tompalski Makowiec 53  87-602 Chrostkowo ) - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  lecz cena złożonej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia . 
  
  
  
3. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszy niż l O dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , zgodnie z art. 94 ust l pkt 2 ustawy Pzp

Pobierz skan (250kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (31 marca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (31 marca 2014, 15:38:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 851