Wynik: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją istniejącej...

Włocławek, dnia 2014-09-24 
RBRiGK 271.1.36.2014
 
 
 
Informacja 
 
 
Wójt Gminy Włocławek zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych  ( Dz.U. z 2013 roku poz. 907 ze zmianami ) tj. bez stosowania ustawy prowadzonym na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Włocławek, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro  stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 168/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 stycznia 2014 w sprawie  zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych, w Urzędzie Gminy Włocławek, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, do którego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) ze względu na szacunkową wartość zamówienia, która nie przekracza 30 000 euro 
 
na zadanie pod nazwą :
 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Smólniku. 
 
została wybrana oferta cenowa Firmy:
Adam Iwański PHU DAWBUD
ul. Barska 12 a
87-800 Włocławek 

Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria postawione przez Zamawiającego. 

Pobierz skan (130kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (24 września 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (25 września 2014, 08:40:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 825