Sprawozdanie Wójta Gminy Włocławek z realizacji „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy...


Sprawozdanie
Wójta Gminy Włocławek z realizacji
 „Programu współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”.

 
Uchwałą Nr XXXVI/309/14 Rada Gminy Włocławek w dniu 12 listopada 2014 r. uchwaliła „Roczny program współpracy Gminy Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”.
W związku z powyższą uchwałą w 2015 roku Wójt Gminy Włocławek ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym.

W dniu 15 stycznia 2015 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze gminnym, rodzaj zadań – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w formie wsparcia pod nazwą:
- „Organizacja imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2015 r.”
- „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2015 r.”
- „Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2015 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”.
Konkurs został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włocławek, na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek oraz w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek na tablicy ogłoszeń.
Oferty można było składać do dnia 10 lutego 2015 r.

Wpłynęły następujące oferty:
1.Ludowy Zespół Sportowy „KUJAWIAK” Kruszyn :
„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2015 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”- wnioskowana kwota dotacji 45  000,00 zł.
2.Ludowy Zespół Sportowy „VICTORIA” Smólnik:
„Udział zespołów dorosłych i młodzieży z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2015 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”- wnioskowana kwota dotacji 40 000,00 zł.

Czytaj całość... (540kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (22 lutego 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (22 lutego 2016, 15:31:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 315